Zarządzanie ryzykiem

TAURON Polska Energia zarządza ryzykami biznesowymi występującymi w działalności całej Grupy TAURON. Proces zarządzania ryzykami biznesowymi ma na celu realizację założonych celów biznesowych Grupy w ramach przyjętego przez Zarząd akceptowalnego poziomu ryzyka.

W 2014 r. kontynuowano proces rozwoju systemu zarządzania ryzykiem w kluczowych spółkach Grupy zgodnie z Polityką zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON.

Charakter ryzyka definiowany jest poprzez określenie poziomu jego istotności i prawdopodobieństwa materializacji. W tym celu system angażuje i porządkuje zasoby Grupy, tworząc infrastrukturę zarządzania ryzykiem korporacyjnym (strategia, procesy, uprawnienia, raportowanie, metodyki i narzędzia IT). System zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości Grupy, a w procesie uczestniczą wszyscy jej pracownicy.

Spółka aktywnie zarządza wszystkimi ryzykami, dążąc do maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania ich potencjalnego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.

 

Procesy w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON

www_Tauron_ryzyko1

Wśród najważniejszych można wymienić:

 

 1. Ryzyko cenowe – związane ze zmiennością cen energii elektrycznej i praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2. Wahania cen energii mogą w istotny sposób wpłynąć na wynik finansowy Grupy TAURON poprzez wzrost kosztów, redukcję marży i ograniczenie osiąganych przychodów.
 2. Ryzyko wolumenu – związane ze zmiennością wolumenu obrotu energią elektryczną w czasie, co może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy TAURON poprzez obniżenie marży lub poniesienie straty finansowej w wyniku zmiany wolumenu zakupu, sprzedaży energii elektrycznej i produktów powiązanych.
 3. Ryzyko związane z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej – związane z brakiem realizacji obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w wyniku ograniczonej dostępności świadectw pochodzenia na rynku, zmiany polityki wsparcia dla energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji lub umorzenia błędnej liczby świadectw pochodzenia, czego efektem może być wzrost kosztów wypełnienia ustawowego obowiązku, kary nałożone przez Prezesa URE oraz wyższe koszty produkcji sprzedawanej energii elektrycznej.
 4. Ryzyko czynników atmosferycznych i zmian klimatycznych w Obszarze Ciepło – związane ze zmiennością temperatur powietrza, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną, w długim okresie powodując odpowiednio znaczny wzrost lub spadek tego zapotrzebowania, czego efektem może być niewykonanie planu produkcji w zakładanym okresie lub ograniczenie możliwości zaspokojenia zapotrzebowania z uwagi na ograniczenia hydrauliczne sieci przyłączy, armatury oraz zwiększoną awaryjność sprzedaży.
 1. Ryzyko polityczne – Skarb Państwa jako akcjonariusz większościowy może dokonać zmian w organach korporacyjnych spółki w przypadku zmiany opcji rządzącej, czego wynikiem może być zmiana strategii spółki, pogorszenie wyników związane z modyfikacją planów i biznesowych celów strategicznych, spowolnienie rozwoju, zmiana wysokości dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.
 2. Ryzyko organizacji Grupy TAURON i zarządzania korporacyjnego – związane z nieefektywną współpracą pomiędzy spółkami Grupy  w zakresie procesów zarządczych, sprawozdawczości oraz zarządzania informacją. Może to mieć negatywny wpływ na działalność poprzez niepełną realizację celów strategicznych, wydłużony proces ich realizacji, opóźnienia w podejmowaniu decyzji lub podejmowanie błędnych decyzji.
 3. Ryzyko niestabilnego systemu prawnego oraz regulacji unijnych związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego, w tym z ochroną środowiska – ryzyko dotyczące niekorzystnych zmian przepisów prawa, regulacji polskich i unijnych oraz niepewności otoczenia legislacyjnego.
 4. Ryzyko niezgodności z wymaganiami URE/wymaganiami UOKiK/Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – związane z możliwością kwestionowania przez wskazane organy poprawności prowadzonej działalności w zakresie niezależności i równego traktowania podmiotów na rynku, przestrzegania przepisów antymonopolowych oraz nadużywania pozycji dominującej.
 5. Ryzyko związane z obowiązkiem umorzenia uprawnień do emisji CO– związane z wprowadzaniem do atmosfery CO2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2. Może to skutkować nałożeniem kary za każdą jednostkę nieumorzonego uprawnienia lub zmniejszeniem planowanej rentowności sprzedaży energii elektrycznej.
 6. Ryzyko pozyskania finansowania i obsługi finansowania – związane z brakiem możliwości pozyskania finansowania na potrzeby operacyjne i inwestycyjne bądź z wysokim kosztem pozyskania tego finansowania wynikającym z zaostrzenia polityki kredytowej banków, niesprzyjających warunków rynkowych, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej.
 7. Ryzyko zakupu paliw energetycznych – związane z istotnymi i/lub nieprzewidzianymi zmianami cen węgla i innych paliw, a także brakiem węgla, w tym o odpowiednich parametrach. Może to skutkować wzrostem kosztów, w tym związanych z koniecznością spełnienia wymagań procesu produkcji oraz wymagań prawnych dotyczących utrzymywania odpowiednich zapasów paliw lub nałożeniem kary w przypadku niespełniania wymogów.
 8. Ryzyko zarządzania majątkiem trwałym – związane z brakiem możliwości korzystania z majątku trwałego na skutek jego nieefektywnego zarządzania powodującego jego zły stan techniczny, nieadekwatne koszty ubezpieczenia majątku trwałego wynikające z jego niedoszacowania lub przeszacowania, jak również koszty posiadania zbędnego majątku.
 9. Ryzyko środowiskowe, w tym związane z warunkami atmosferycznymi – polegające na możliwości poniesienia strat wynikających z niedostosowania się do uregulowań prawnych (w tym wynikających ze sposobu implementacji prawa europejskiego do krajowego, decyzji administracyjnych), jak i możliwości wystąpienia szkody w środowisku czy poważnej awarii przemysłowej. Może to skutkować poniesieniem znaczących kosztów na spełnienie wymogów, wypłatę odszkodowań lub możliwością zagrożenia realizacji zadań produkcyjnych.
 10. Ryzyko nieuregulowanego stanu prawnego wykorzystywanych nieruchomości – związane z możliwością wystąpienia masowych roszczeń finansowych właścicieli gruntów w wyniku nieuregulowanego stanu prawnego posadowienia budowli na gruntach obcych, podważenia stanu prawnego oraz roszczeń osób trzecich w stosunku do niektórych składników majątku.
 11. Ryzyko związane z procesem inwestycji strategicznych – związane z nieefektywnym procesem inwestycji strategicznych obejmującym planowanie, realizację, monitorowanie i zamknięcie, wynikającym z niewłaściwego wyboru inwestycji do portfela inwestycji, brakiem dostatecznej dywersyfikacji inwestycji, przyjęciem błędnych założeń, niedoszacowaniem nakładów, brakiem możliwości finansowania ze źródeł własnych, utrudnionym dostępem do finansowania zewnętrznego.
 1. Ryzyko zatwierdzania taryf przez Prezesa URE – związane z niezatwierdzeniem przez Prezesa URE wnioskowanych taryf dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług, ograniczoną możliwością wprowadzania zmian do zatwierdzonych wcześniej taryf oraz nieuznaniem nakładów inwestycyjnych w planie rozwoju lub uznaniem takich nakładów w części niepokrywającej rzeczywistych kosztów ich wytworzenia.
 2. Ryzyko awarii majątku – związane z wystąpieniem poważnych i/lub trwałych awarii i uszkodzeń użytkowanych urządzeń.
 3. Ryzyko kosztu zmiennego wytwarzania – związane z ewentualnymi błędami w procesie doboru jednostek i rozdziału obciążeń w procesie grafikowania bloków. Dobór jednostek dokonywany jest na podstawie danych i decyzji Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), informacji ruchowych z elektrowni, planów bloków, kosztów zmiennych oraz danych publikowanych przez OSP.
 4. Ryzyko wystąpienia naturalnych zagrożeń lub niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych – związane z zagrożeniem realizacji zadań produkcyjnych, zagrożenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa załogi w wyniku zagrożeń naturalnych w ramach rozwoju robót górniczych, trudności związane z warunkami stropowo-spągowymi, które utrudniają proces eksploatacji, jak również zagrożenia naturalne występujące w zakładach górniczych (warunki wodne, pożarowe, tąpnięcia).
 5. Ryzyko planowania – związane z przyjmowaniem błędnych założeń będących wynikiem niepewnych lub niepełnych danych planistycznych lub zmiany otoczenia rynkowego wynikającej w szczególności ze zmiany poziomu inflacji, wahań PKB, zmiany popytu lub kryzysu gospodarczego.
 6. Ryzyko utraty statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) – związane jest z możliwością utraty tegoż statusu przez PGK z uwagi na niedotrzymanie wymogów ustawowych. Różne interesy poszczególnych uczestników, błąd ludzki, niepełna informacja, brak uregulowań mogą doprowadzić do materializacji ryzyka, czego efektem będzie brak możliwości skorzystania z procesów optymalizacji podatkowej w ramach PGK.
 7. Ryzyko procesu udzielania zamówień/dokonywania zakupów dostaw/usług – związane jest z możliwością wystąpienia znaczącego wzrostu cen dostaw/usług świadczonych przez wykonawców lub spadkiem ich dostępności.
 8. Ryzyko realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców, w tym umów kompleksowych – związane z niekorzystnymi zapisami w umowach sprzedaży energii elektrycznej, w tym umowach kompleksowych dla odbiorców energii, nieefektywną obsługą umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym umów kompleksowych. Niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych dostarczania energii elektrycznej może doprowadzić do wzrostu ilości przyznawanych bonifikat i nakładanych kar, wzrostu reklamacji, postępowań prowadzonych przez URE lub UOKiK oraz utraty dobrego wizerunku spółki.
 9. Ryzyko danych pomiarowo-rozliczeniowych – związane jest z błędnym lub opóźnionym rozliczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), czego skutkiem mogą być błędnie wystawione faktury i wartości sprzedaży, brak możliwości wystawienia faktur, odchylenie od założonego poziomu przychodów i kosztów, problemy z prawidłowym rozliczeniem podatków i reklamacje klientów.
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.