Wynagrodzenia

Wynagrodzenie osób zarządzających

Łączna kwota wynagrodzeń, rozumiana jako wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści otrzymanych w pieniądzu, w naturze lub jakiejkolwiek innej formie, należnych lub wypłaconych przez spółkę członkom Zarządu w 2014 r., wyniosła 7 440 tys. zł brutto.

Model wynagradzania członków Zarządu obejmuje dwuskładnikowy system określania wynagrodzenia, składający się z części stałej (miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) oraz z części zmiennej zależnej od spełnienia określonych kryteriów wynikowych (realizacji stawianych do wykonania zadań).

Członkowie Zarządu spółki nie są objęci programem premiowym opartym na kapitale spółki, jak również nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Grupy Kapitałowej TAURON.

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie członków Zarządu spółki za 2014 r. w podziale na składniki.

Wynagrodzenie członków Zarządu spółki za 2014 r. w podziale na składniki

Lp. Nazwisko i imię Okres pełnienia funkcji w 2014 r. Wynagrodzenie* Wynagrodzenie premiowe* Pozostałe korzyści* Razem
1. Dariusz Lubera 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 1 044 657 211 1 912
2. Aleksander Grad 11 lutego 2014 r. – 16 marca 2014 r.**17 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 801 175 87 1 063
3. Katarzyna Rozenfeld 17 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 714 132 72 918
4. Stanisław Tokarski 17 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 714 132 99 945
5. Krzysztof Zawadzki 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. 924 507 140 1 571
6. Joanna Schmid 1 stycznia 2014 r. – 17 marca 2014 r. 189 203 64 456
7. Dariusz Stolarczyk 1 stycznia 2014 r. – 17 marca 2014 r. 227 270 78 575
Suma   4 613 2 076 751 7 440
* Bez narzutów.
** Okres delegowania członka Rady Nadzorczej Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu spółki.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.