Wybrane dane finansowe

W 2014 r. Grupa TAURON wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 18,4 mld zł, co oznacza spadek o 3,6 proc. rok do roku. Wynika on przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla poza Grupę.

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (37 proc.), Obsługa Klienta (24 proc.), Dystrybucja (1 proc.) i Ciepło (1 proc.). Spadły natomiast przychody segmentów: Wydobycie (w związku z trudną sytuacją na rynku węgla oraz niższymi rynkowymi cenami węgla), Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii) i Sprzedaż (z powodu niższych wolumenów i cen).

W trudnym otoczeniu rynkowym Grupa TAURON wypracowała wynik EBITDA w wysokości ponad 3,6 mld zł (niższy zaledwie o 0,9 proc. w porównaniu z 2013 r.). Niebagatelne znaczenie dla utrzymania stabilnego poziomu wyniku EBITDA miała efektywna strategia handlowa oraz konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. Oszczędności wypracowane w ubiegłym roku wyniosły ok. 400 mln zł, m.in. dzięki wdrożonym programom optymalizacji kosztów. W efekcie marża EBITDA w 2014 r. wzrosła do 19,7 proc. z 19,1 proc. przed rokiem. Niezmiennie największy udział w kreowaniu EBITDA Grupy mają segmenty Dystrybucja oraz Sprzedaż (łącznie 76 proc. EBITDA Grupy).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wyniósł niemal 1,2 mld zł i był o 9,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Negatywnie na wynik w 2014 r. wpłynęły wyższe koszty finansowe w związku z wyższym poziomem zadłużenia dotyczącego realizowanych inwestycji oraz rezerwy i odpisy aktualizujące, z których najistotniejszym elementem było zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji TAURON Wydobycie od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

W 2014 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON przekroczyły 3 mld zł i były niższe o 18,3 proc. od poniesionych w 2013 r. Spadek capexu wynikał z oddania do eksploatacji w 2013 r. licznych projektów oraz przesunięcia w czasie realizacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Grupa TAURON realizuje szeroki program inwestycyjny. Dotyczy on zarówno segmentów Wytwarzanie, Ciepło i Wydobycie, jak również Dystrybucja. Największym projektem Grupy jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W marcu 2015 r. rozpoczęły się prace ziemne przy fundamentach budynku głównego kotłowni, maszynowni i chłodni kominowej.

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

W perspektywie lat 2014–2023 nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosą ok. 37 mld zł, w tym ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycyjnym będzie segment Wytwarzanie, w którym planowane jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2200 MW.

 

Na koniec 2014 r. zadłużenie finansowe Grupy TAURON wyniosło około 8,1 mld zł, z czego ponad 6,8 mld zł stanowią obligacje, a 1,1 mld zł kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ze względu na stabilną pozycję finansową Grupy dług ma bardzo korzystne oprocentowanie. Na koniec 2014 r. wskaźnik dług netto/EBITDA znajdował się na bezpiecznym poziomie 1,85, a kwota dostępnego finansowania wynosiła ok. 3,5 mld zł.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.