List Prezesa Zarządu

Niezależnie od sytuacji rynkowej, Grupa TAURON wypracowuje solidne wyniki finansowe, konsekwentnie realizując założenia strategii korporacyjnej. W 2014 r. przychody Grupy wyniosły 18,4 mld zł, a EBITDA osiągnęła poziom 3,6 mld zł i była porównywalna do osiągniętej rok wcześniej.

 

 

prezes
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy TAURON, w którym prezentujemy wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia 2014 roku. Ubiegły rok obfitował w wydarzenia istotne zarówno dla całego rynku, jak i dotyczące bezpośrednio Grupy TAURON.

W 2014 r. mieliśmy do czynienia z niesprzyjającą sytuacją rynkową w sektorze  energetycznym. Odzwierciedla to spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce o 3,7 proc., przy czym w przypadku źródeł wytwórczych opartych o węgiel kamienny spadek produkcji przekroczył 5 proc. Niezadowalający był również poziom krajowego zużycia energii, które wzrosło zaledwie o 0,5 proc. Miniony rok przyniósł jednak znaczącą poprawę w zakresie rynkowych cen energii, które ustabilizowały się na poziomie ok. 180 zł/MWh.

Niezależnie od sytuacji rynkowej, Grupa TAURON wypracowuje solidne wyniki finansowe, konsekwentnie realizując założenia strategii korporacyjnej. W ubiegłym roku przychody Grupy wyniosły 18,4 mld zł, a EBITDA osiągnęła poziom 3,6 mld zł i była porównywalna do osiągniętej w 2013 r. Na uwagę zasługuje wzrost marży EBITDA do ok. 20 proc. Kluczowe znaczenie miały Obszary Dystrybucja i Sprzedaż, które łącznie wygenerowały 76 proc. EBITDA Grupy. Do istotnych zdarzeń pozytywnie wpływających na osiągnięte wyniki należy w szczególności zaliczyć przychody z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy, oszczędności związane z realizowanym programem poprawy efektywności oraz minimalne koszty dotyczące emisji CO2. Z drugiej strony, wynik finansowy obniżyło między innymi przywrócenie obowiązku umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów, niższe wolumeny i ceny sprzedaży energii oraz zdarzenia jednorazowe. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2014 r. blisko 1,2 mld zł i był o 9,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Chciałbym podkreślić, że spółka konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W 2014 r. przeznaczyliśmy na wypłatę dywidendy 333 mln zł, co odpowiada 25 proc. zysku Grupy osiągniętego w 2013 r.

Mając na uwadze zmienną sytuację rynkową, w czerwcu 2014 r. dokonaliśmy aktualizacji strategii korporacyjnej. Jej fundamenty pozostają niezmienne, dostosowaliśmy natomiast założenia strategii do polityki energetycznej Unii Europejskiej i ambitnych celów dotyczących emisji CO2, która w dużym stopniu będzie determinować kształt naszego rynku energii.

Zaktualizowana strategia zakłada między innymi wzrost mocy wytwórczych w wyniku uruchomienia wysokosprawnych bloków energetycznych w różnych technologiach o łącznej mocy 2,2 GW. Ważnymi obszarami wzrostu będą również Obszary Dystrybucja i Sprzedaż. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2014–2023 wyniosą ok. 37 mld zł. Jedną z flagowych inwestycji jest budowa bloku węglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Umowa z wykonawcą – konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa – została podpisana w kwietniu 2014 r. Realizujemy również istotne inwestycje w pozostałych obszarach – m.in. kontynuujemy budowę bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola i bloku kogeneracyjnego w Tychach. W Obszarze Wydobycie trwają prace przy budowie poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina oraz szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski. TAURON z powodzeniem pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji. Zakończona nadsubskrypcją ubiegłoroczna emisja obligacji zapewniła Grupie 1,75 mld zł, a duże zainteresowanie inwestorów pozwoliło nam uzyskać atrakcyjne oprocentowanie. Pozyskaliśmy również kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ok. 300 mln zł oraz wyemitowaliśmy piętnastoletnie obligacje na rynku niemieckim. Wskaźniki zadłużenia Grupy utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach nadanych przez Fitch.

Równolegle prowadziliśmy wiele innych inicjatyw korporacyjnych. Podpisaliśmy z ArcelorMittal umowę joint venture spółki TAMEH Holding, która będzie realizowała zadania w obszarze energetyki przemysłowej. Kontynuowaliśmy prace, których celem jest zmniejszenie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych. Obecnie niemal we wszystkich spółkach zależnych mamy prawie 100-proc. udział w kapitale. Prowadziliśmy aktywne działania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami poprzez rozwój portfela produktów, usprawnienie kanałów obsługi klienta oraz liczne akcje promocyjne i edukacyjne. W 2015 r. spodziewamy się poprawy koniunktury gospodarczej. Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach wzrost PKB będzie przekraczał 3 proc., a koniunktura gospodarcza to najważniejszy element determinujący zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na tej podstawie oczekujemy wzrostu wolumenów w Obszarach Wytwarzanie, Ciepło i Wydobycie. Przed nami jednak również wyzwania, w tym wyższe koszty zakupu uprawnień do emisji, niższe przychody z tytułu operacyjnej rezerwy mocy oraz obniżenie zwrotu z kapitału w Obszarze Dystrybucja. Chciałbym zapewnić naszych akcjonariuszy, że Zarząd TAURON Polska Energia dołoży wszelkich starań, aby na wymagającym rynku osiągnąć jak najlepsze wyniki. Warto wspomnieć, że w tym roku minie piąta rocznica naszej obecności na GPW – wierzę, że będzie to udany rok dla naszych akcjonariuszy.

Korzystając z okazji, chciałbym krótko podsumować nasze działania skierowane do inwestorów. W ubiegłym roku odbyliśmy ok. 200 spotkań z inwestorami finansowymi, a analitycy wydali 33 rekomendacje, z których 12 zalecało kupno akcji spółki. Ponadto zrealizowaliśmy szereg inicjatyw dedykowanych inwestorom indywidualnym, w tym Dzień Inwestora Indywidualnego. Jakość polityki informacyjnej została doceniona między innymi przez kapitułę konkursu The Best Annual Report, która przyznała spółce nagrodę główną za raport roczny oraz wyróżnienie za raport roczny w internecie.

W imieniu Zarządu pragnę podziękować naszym akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej oraz pracownikom za ich zaangażowanie w realizację celów strategicznych Grupy TAURON.

Dariusz Lubera
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.