Kompetencje

Zgodnie ze Statutem spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

 

Sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki,
2. udzielenie absolutorium Członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. podział zysku lub pokrycie straty,
4. powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
5. zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach,
6. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 4 Statutu spółki,
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
8. zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
9. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego spółki,
10. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i papierów wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji,
11. nabycie akcji własnych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych,
12. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
13. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
14. użycie kapitału zapasowego,
15. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
16. połączenie, przekształcenie oraz podział spółki,
17. umorzenia akcji,
18. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności spółki,
19. rozwiązanie i likwidacja spółki.
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.