Struktura Grupy

Spółka TAURON Polska Energia S.A. powstała 6 grudnia 2006 r. Jako podmiot dominujący pełni funkcję konsolidującą i zarządczą w Grupie TAURON. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 8 762 746 970 zł i dzielił się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5 zł każda.

Na koniec 2014 r. do kluczowych spółek Grupy TAURON oprócz jednostki dominującej zaliczało się 14 spółek zależnych objętych konsolidacją. Ponadto spółka – w sposób bezpośredni i pośredni – posiada udziały w 44 spółkach współzależnych, stowarzyszonych i pozostałych. Poniższy rysunek przedstawia strukturę Grupy TAURON z uwzględnieniem spółek objętych konsolidacją.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.