Struktura akcjonariatu

lad3

Poniższa tabela przedstawia akcjonariuszy posiadających, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. i dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r., bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji spółki.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Lp. Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba posiadanych głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
1 Skarb Państwa* 526 848 384 30,06 proc. 526 848 384 30,06 proc.
2 KGHM** 182 110 566 10,39 proc. 182 110 566 10,39 proc.
3 ING Otwarty Fundusz Emerytalny*** 88 742 929 5,06 proc. 88 742 929 5,06 proc.
* Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 28 lutego 2013 r.
** Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 23 marca 2011 r.
*** Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza z dnia 28 grudnia 2011 r.
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.