Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

 Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał
z aktualizacji
wyceny
instrumentów
zabezpieczających
Różnice
kursowe
z przeliczenia
jednostki
zagranicznej
Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Na dzień 1 stycznia 2014 roku   8 762 747 9 037 699 (126 651) (1 631) (344 999) 17 327 165 466 334 17 793 499
Wynik okresu   1 180 893 1 180 893 4 667 1 185 560
Inne całkowite dochody   (16 368) 245 (273 891) (290 014) (370) (290 384)
Razem całkowite dochody za rok obrotowy   (16 368) 245 907 002 890 879 4 297 895 176
Podział zysków z lat ubiegłych 31.3

31.3. Kapitał zapasowy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. kapitał zapasowy został zwiększony o 1 355 987 tysięcy złotych. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2014 r. dotyczącej podziału zysku za rok 2013 wspomniana kwota została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.
1 355 987 (1 355 987)
Wypłata dywidendy 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
,
33

33. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (1 233) (8 047)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (332 984) (350 510)
Dywidenda wypłacona łącznie (334 217) (358 557)
  Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie została podjęta decyzja odnośnie do propozycji wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 przez jednostkę dominującą. Ograniczenia w wypłacie dywidendy zostały opisane w nocie 31.4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 332 984 tysięcy złotych, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku netto, który wyniósł 1 688 972 tysiące złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. W dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 350 510 tysięcy złotych, co dawało 0,20 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. zysku netto, który wyniósł 1 435 188 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 czerwca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,19 0,20
   
(332 984) (332 984) (1 163) (334 147)
Odkup udziałów niekontrolujących 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
,
34

34. Nabycie udziałów niekontrolujących i zmiany reorganizacyjne

Nabycie udziałów niekontrolujących
 • Nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A.
W dniu 10 grudnia 2013 r. podpisana została umowa w sprawie nabycia przez TAURON Polska Energia S.A. 16 730 525 akcji imiennych TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., stanowiących 47,52% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 31,99% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 310 000 tysięcy złotych. Kwota w wysokości 232 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy, natomiast kwota w wysokości 77 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu 22 stycznia 2014 r. po spełnieniu warunków zawieszających przeniesienie własności akcji TAURON Wydobycie S.A. W tym dniu na Spółkę przeniesiona została własność akcji TAURON Wydobycie S.A. należących do Kompanii Węglowej S.A. W wyniku realizacji umowy TAURON Polska Energia S.A. dysponowała 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. upoważniającymi do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, przy czym 47,52% akcji upoważniających do wykonywania 31,99% głosów TAURON Polska Energia S.A. posiadała w sposób bezpośredni, a dysponowanie pozostałymi 52,48% akcji upoważniającymi do 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu TAURON Wydobycie S.A. wynikało z umowy użytkowania przez Spółkę akcji TAURON Wydobycie S.A. będących własnością TAURON Wytwarzanie S.A. W wyniku transakcji udziały niekontrolujące uległy zmniejszeniu o 382 545 tysięcy złotych, a zyski zatrzymane wzrosły o 72 545 tysięcy złotych.
 • Nabycie udziałów niekontrolujących w TAURON Ciepło S.A. i w TAURON Wytwarzanie S.A.
W wyniku przymusowego wykupu akcji spółek TAURON Ciepło S.A. (przed połączeniem z Enpower Service Sp. z o.o.)   oraz TAURON Wytwarzanie S.A. – jedynym akcjonariuszem spółek stała się TAURON Polska Energia S.A. Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących spowodował spadek wartości udziałów niekontrolujących o 25 051 tysięcy złotych i wzrost zysków zatrzymanych o 4 393 tysiące złotych. Odkup udziałów niekontrolujących W wyniku kontynuowanych w Grupie TAURON procesów przymusowego odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia w spółce TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. wartość udziałów niekontrolujących uległa zmniejszeniu o 32 567 tysięcy złotych, natomiast zyski zatrzymane zostały zwiększone o 5 261 tysięcy złotych. Na dzień bilansowy procesy te zakończyły się w TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. – TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udział w kapitale i organie stanowiącym tych spółek zależnych. Udziały niekontrolujące pozostają jedynie w TAURON Dystrybucja S.A. Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku reorganizacji
 • Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.
W dniu 2 stycznia 2014 r. został zarejestrowany podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał na przeniesieniu wydzielonych składników majątku, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu  Elektrociepłowni Bielsko-Biała, na spółkę TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.). W związku z podziałem, w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony kapitał zakładowy z kwoty 1 553 036 tysięcy złotych do kwoty 1 494 863 tysięcy złotych, natomiast w spółce TAURON Ciepło S.A. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1 238 077 tysięcy złotych do kwoty 1 409 747 tysięcy złotych. W wyniku podziału zmniejszył się udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. do 99,76% (w kapitale zakładowym) i 99,79% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu), natomiast wzrósł udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Ciepło S.A. do 96,57% (w kapitale zakładowym) i 97,14% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu). W konsekwencji podziału spółki nastąpił wzrost udziałów niekontrolujących o 811 tysięcy złotych i jednoczesny spadek zysków zatrzymanych o tę samą kwotę. Zmiany reorganizacyjne i pozostałe zdarzenia
 • Połączenie TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. ze spółkami MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o.
W dniu 2 stycznia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. i TAURON Ciepło S.A.
W dniu 30 kwietnia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz TAURON Ciepło S.A. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki TAURON Ciepło S.A. na spółkę Enpower Service Sp. z o.o. Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy spółki przejmującej na TAURON Ciepło Sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
W dniu 11 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników, dzięki której po spełnieniu warunków zawieszających podmioty zostały partnerami w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Zgodnie z zawartą umową Grupa TAURON wniosła do wspólnego przedsięwzięcia aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstw TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Blachownia) oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania Nowa), co zostało szerzej opisane w nocie 21 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W konsekwencji przeprowadzonych transakcji,  w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. obie grupy kapitałowe posiadają po 50% udziałów. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w spółkach operacyjnych: TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły: Zakład Wytwarzania Nowa, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków), oraz TAMEH Czech s.r.o. W wyniku rozliczenia przeprowadzonych transakcji wynik finansowy Grupy zwiększył się o kwotę 38 965 tysięcy złotych.
 • Nabycie przez Spółkę pozostałych akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
W dniu 28 sierpnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. nabyła od swojej spółki zależnej TAURON Wytwarzanie S.A. pozostałe akcje TAURON Wydobycie S.A. oraz udziały w spółce Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. W wyniku transakcji na dzień 31 grudnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz 100% udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji
W dniu 27 października 2014 r.  w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji  z siedzibą w Tarnowie, w której Spółka posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 100% udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przyczyną złożenia wniosku było zgłoszenie przez kontrahentów spółki potencjalnych wierzytelności przyszłych, których wartość przekracza wartość majątku spółki. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji o ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku. Wcześniej, w dniu 2 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Decyzja o likwidacji spółki PE-PKH została podjęta z przyczyn ekonomicznych oraz jest elementem działań reorganizacyjnych. Przychody generowane przez spółkę Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji stanowiły w roku 2014 ok. 1% przychodów Grupy Kapitałowej.
 • Podpisanie planu podziału spółki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
W dniu 3 listopada 2014 r. podpisany został plan podziału spółki zależnej TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Podział spółki dokonany zostanie w trybie art 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na spółkę przejmującą Marselwind Sp. z o.o. wydzielonej części majątku TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w postaci farm wiatrowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostaną w całości objęte przez TAURON Polska Energia S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa i zobowiązania farm wiatrowych zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako grupa do zbycia zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży.
 • Objęcie udziałów w spółce TAURON Sweden Energy AB (publ)
W dniu 14 listopada 2014 r. została zarejestrowana spółka TAURON Sweden Energy AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. TAURON Polska Energia S.A. objęła 100% akcji nowo założonej spółki, dokonując wpłaty na kapitał w kwocie 232 tysięcy złotych (55 tysięcy euro).
5 261 5 261 (32 567) (27 306)
Nabycie udziałów niekontrolujących 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
,
34

34. Nabycie udziałów niekontrolujących i zmiany reorganizacyjne

Nabycie udziałów niekontrolujących
 • Nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A.
W dniu 10 grudnia 2013 r. podpisana została umowa w sprawie nabycia przez TAURON Polska Energia S.A. 16 730 525 akcji imiennych TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., stanowiących 47,52% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 31,99% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 310 000 tysięcy złotych. Kwota w wysokości 232 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy, natomiast kwota w wysokości 77 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu 22 stycznia 2014 r. po spełnieniu warunków zawieszających przeniesienie własności akcji TAURON Wydobycie S.A. W tym dniu na Spółkę przeniesiona została własność akcji TAURON Wydobycie S.A. należących do Kompanii Węglowej S.A. W wyniku realizacji umowy TAURON Polska Energia S.A. dysponowała 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. upoważniającymi do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, przy czym 47,52% akcji upoważniających do wykonywania 31,99% głosów TAURON Polska Energia S.A. posiadała w sposób bezpośredni, a dysponowanie pozostałymi 52,48% akcji upoważniającymi do 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu TAURON Wydobycie S.A. wynikało z umowy użytkowania przez Spółkę akcji TAURON Wydobycie S.A. będących własnością TAURON Wytwarzanie S.A. W wyniku transakcji udziały niekontrolujące uległy zmniejszeniu o 382 545 tysięcy złotych, a zyski zatrzymane wzrosły o 72 545 tysięcy złotych.
 • Nabycie udziałów niekontrolujących w TAURON Ciepło S.A. i w TAURON Wytwarzanie S.A.
W wyniku przymusowego wykupu akcji spółek TAURON Ciepło S.A. (przed połączeniem z Enpower Service Sp. z o.o.)   oraz TAURON Wytwarzanie S.A. – jedynym akcjonariuszem spółek stała się TAURON Polska Energia S.A. Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących spowodował spadek wartości udziałów niekontrolujących o 25 051 tysięcy złotych i wzrost zysków zatrzymanych o 4 393 tysiące złotych. Odkup udziałów niekontrolujących W wyniku kontynuowanych w Grupie TAURON procesów przymusowego odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia w spółce TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. wartość udziałów niekontrolujących uległa zmniejszeniu o 32 567 tysięcy złotych, natomiast zyski zatrzymane zostały zwiększone o 5 261 tysięcy złotych. Na dzień bilansowy procesy te zakończyły się w TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. – TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udział w kapitale i organie stanowiącym tych spółek zależnych. Udziały niekontrolujące pozostają jedynie w TAURON Dystrybucja S.A. Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku reorganizacji
 • Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.
W dniu 2 stycznia 2014 r. został zarejestrowany podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał na przeniesieniu wydzielonych składników majątku, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu  Elektrociepłowni Bielsko-Biała, na spółkę TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.). W związku z podziałem, w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony kapitał zakładowy z kwoty 1 553 036 tysięcy złotych do kwoty 1 494 863 tysięcy złotych, natomiast w spółce TAURON Ciepło S.A. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1 238 077 tysięcy złotych do kwoty 1 409 747 tysięcy złotych. W wyniku podziału zmniejszył się udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. do 99,76% (w kapitale zakładowym) i 99,79% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu), natomiast wzrósł udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Ciepło S.A. do 96,57% (w kapitale zakładowym) i 97,14% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu). W konsekwencji podziału spółki nastąpił wzrost udziałów niekontrolujących o 811 tysięcy złotych i jednoczesny spadek zysków zatrzymanych o tę samą kwotę. Zmiany reorganizacyjne i pozostałe zdarzenia
 • Połączenie TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. ze spółkami MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o.
W dniu 2 stycznia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. i TAURON Ciepło S.A.
W dniu 30 kwietnia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz TAURON Ciepło S.A. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki TAURON Ciepło S.A. na spółkę Enpower Service Sp. z o.o. Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy spółki przejmującej na TAURON Ciepło Sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
W dniu 11 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników, dzięki której po spełnieniu warunków zawieszających podmioty zostały partnerami w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Zgodnie z zawartą umową Grupa TAURON wniosła do wspólnego przedsięwzięcia aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstw TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Blachownia) oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania Nowa), co zostało szerzej opisane w nocie 21 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W konsekwencji przeprowadzonych transakcji,  w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. obie grupy kapitałowe posiadają po 50% udziałów. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w spółkach operacyjnych: TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły: Zakład Wytwarzania Nowa, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków), oraz TAMEH Czech s.r.o. W wyniku rozliczenia przeprowadzonych transakcji wynik finansowy Grupy zwiększył się o kwotę 38 965 tysięcy złotych.
 • Nabycie przez Spółkę pozostałych akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
W dniu 28 sierpnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. nabyła od swojej spółki zależnej TAURON Wytwarzanie S.A. pozostałe akcje TAURON Wydobycie S.A. oraz udziały w spółce Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. W wyniku transakcji na dzień 31 grudnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz 100% udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji
W dniu 27 października 2014 r.  w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji  z siedzibą w Tarnowie, w której Spółka posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 100% udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przyczyną złożenia wniosku było zgłoszenie przez kontrahentów spółki potencjalnych wierzytelności przyszłych, których wartość przekracza wartość majątku spółki. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji o ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku. Wcześniej, w dniu 2 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Decyzja o likwidacji spółki PE-PKH została podjęta z przyczyn ekonomicznych oraz jest elementem działań reorganizacyjnych. Przychody generowane przez spółkę Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji stanowiły w roku 2014 ok. 1% przychodów Grupy Kapitałowej.
 • Podpisanie planu podziału spółki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
W dniu 3 listopada 2014 r. podpisany został plan podziału spółki zależnej TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Podział spółki dokonany zostanie w trybie art 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na spółkę przejmującą Marselwind Sp. z o.o. wydzielonej części majątku TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w postaci farm wiatrowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostaną w całości objęte przez TAURON Polska Energia S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa i zobowiązania farm wiatrowych zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako grupa do zbycia zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży.
 • Objęcie udziałów w spółce TAURON Sweden Energy AB (publ)
W dniu 14 listopada 2014 r. została zarejestrowana spółka TAURON Sweden Energy AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. TAURON Polska Energia S.A. objęła 100% akcji nowo założonej spółki, dokonując wpłaty na kapitał w kwocie 232 tysięcy złotych (55 tysięcy euro).
76 938 76 938 (407 596) (330 658)
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
,
34

34. Nabycie udziałów niekontrolujących i zmiany reorganizacyjne

Nabycie udziałów niekontrolujących
 • Nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A.
W dniu 10 grudnia 2013 r. podpisana została umowa w sprawie nabycia przez TAURON Polska Energia S.A. 16 730 525 akcji imiennych TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., stanowiących 47,52% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 31,99% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 310 000 tysięcy złotych. Kwota w wysokości 232 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu podpisania umowy, natomiast kwota w wysokości 77 500 tysięcy złotych została zapłacona w dniu 22 stycznia 2014 r. po spełnieniu warunków zawieszających przeniesienie własności akcji TAURON Wydobycie S.A. W tym dniu na Spółkę przeniesiona została własność akcji TAURON Wydobycie S.A. należących do Kompanii Węglowej S.A. W wyniku realizacji umowy TAURON Polska Energia S.A. dysponowała 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. upoważniającymi do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, przy czym 47,52% akcji upoważniających do wykonywania 31,99% głosów TAURON Polska Energia S.A. posiadała w sposób bezpośredni, a dysponowanie pozostałymi 52,48% akcji upoważniającymi do 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu TAURON Wydobycie S.A. wynikało z umowy użytkowania przez Spółkę akcji TAURON Wydobycie S.A. będących własnością TAURON Wytwarzanie S.A. W wyniku transakcji udziały niekontrolujące uległy zmniejszeniu o 382 545 tysięcy złotych, a zyski zatrzymane wzrosły o 72 545 tysięcy złotych.
 • Nabycie udziałów niekontrolujących w TAURON Ciepło S.A. i w TAURON Wytwarzanie S.A.
W wyniku przymusowego wykupu akcji spółek TAURON Ciepło S.A. (przed połączeniem z Enpower Service Sp. z o.o.)   oraz TAURON Wytwarzanie S.A. – jedynym akcjonariuszem spółek stała się TAURON Polska Energia S.A. Przymusowy wykup akcji od udziałowców niekontrolujących spowodował spadek wartości udziałów niekontrolujących o 25 051 tysięcy złotych i wzrost zysków zatrzymanych o 4 393 tysiące złotych. Odkup udziałów niekontrolujących W wyniku kontynuowanych w Grupie TAURON procesów przymusowego odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia w spółce TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. wartość udziałów niekontrolujących uległa zmniejszeniu o 32 567 tysięcy złotych, natomiast zyski zatrzymane zostały zwiększone o 5 261 tysięcy złotych. Na dzień bilansowy procesy te zakończyły się w TAURON Wytwarzanie S.A. i TAURON Ciepło Sp. z o.o. – TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udział w kapitale i organie stanowiącym tych spółek zależnych. Udziały niekontrolujące pozostają jedynie w TAURON Dystrybucja S.A. Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku reorganizacji
 • Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A.
W dniu 2 stycznia 2014 r. został zarejestrowany podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, który polegał na przeniesieniu wydzielonych składników majątku, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zespołu  Elektrociepłowni Bielsko-Biała, na spółkę TAURON Ciepło S.A. (obecnie TAURON Ciepło Sp. z o.o.). W związku z podziałem, w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. został obniżony kapitał zakładowy z kwoty 1 553 036 tysięcy złotych do kwoty 1 494 863 tysięcy złotych, natomiast w spółce TAURON Ciepło S.A. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1 238 077 tysięcy złotych do kwoty 1 409 747 tysięcy złotych. W wyniku podziału zmniejszył się udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Wytwarzanie S.A. do 99,76% (w kapitale zakładowym) i 99,79% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu), natomiast wzrósł udział TAURON Polska Energia S.A. w spółce TAURON Ciepło S.A. do 96,57% (w kapitale zakładowym) i 97,14% (w głosach na Walnym Zgromadzeniu). W konsekwencji podziału spółki nastąpił wzrost udziałów niekontrolujących o 811 tysięcy złotych i jednoczesny spadek zysków zatrzymanych o tę samą kwotę. Zmiany reorganizacyjne i pozostałe zdarzenia
 • Połączenie TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. ze spółkami MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o.
W dniu 2 stycznia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. i BELS INVESTMENT Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. i TAURON Ciepło S.A.
W dniu 30 kwietnia 2014 r. zostało zarejestrowane połączenie spółek Enpower Service Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz TAURON Ciepło S.A. (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przeniesienia całego majątku spółki TAURON Ciepło S.A. na spółkę Enpower Service Sp. z o.o. Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy spółki przejmującej na TAURON Ciepło Sp. z o.o. Połączenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
W dniu 11 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników, dzięki której po spełnieniu warunków zawieszających podmioty zostały partnerami w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Zgodnie z zawartą umową Grupa TAURON wniosła do wspólnego przedsięwzięcia aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstw TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Blachownia) oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania Nowa), co zostało szerzej opisane w nocie 21 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W konsekwencji przeprowadzonych transakcji,  w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. obie grupy kapitałowe posiadają po 50% udziałów. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w spółkach operacyjnych: TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły: Zakład Wytwarzania Nowa, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków), oraz TAMEH Czech s.r.o. W wyniku rozliczenia przeprowadzonych transakcji wynik finansowy Grupy zwiększył się o kwotę 38 965 tysięcy złotych.
 • Nabycie przez Spółkę pozostałych akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.
W dniu 28 sierpnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. nabyła od swojej spółki zależnej TAURON Wytwarzanie S.A. pozostałe akcje TAURON Wydobycie S.A. oraz udziały w spółce Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. W wyniku transakcji na dzień 31 grudnia 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. posiada bezpośrednio 100% akcji TAURON Wydobycie S.A. oraz 100% udziałów w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji
W dniu 27 października 2014 r.  w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji  z siedzibą w Tarnowie, w której Spółka posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 100% udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przyczyną złożenia wniosku było zgłoszenie przez kontrahentów spółki potencjalnych wierzytelności przyszłych, których wartość przekracza wartość majątku spółki. Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek spółki Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji o ogłoszenie jej upadłości obejmującej likwidację majątku. Wcześniej, w dniu 2 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Decyzja o likwidacji spółki PE-PKH została podjęta z przyczyn ekonomicznych oraz jest elementem działań reorganizacyjnych. Przychody generowane przez spółkę Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. w likwidacji stanowiły w roku 2014 ok. 1% przychodów Grupy Kapitałowej.
 • Podpisanie planu podziału spółki TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
W dniu 3 listopada 2014 r. podpisany został plan podziału spółki zależnej TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Podział spółki dokonany zostanie w trybie art 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na spółkę przejmującą Marselwind Sp. z o.o. wydzielonej części majątku TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. w postaci farm wiatrowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostaną w całości objęte przez TAURON Polska Energia S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. aktywa i zobowiązania farm wiatrowych zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako grupa do zbycia zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży.
 • Objęcie udziałów w spółce TAURON Sweden Energy AB (publ)
W dniu 14 listopada 2014 r. została zarejestrowana spółka TAURON Sweden Energy AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. TAURON Polska Energia S.A. objęła 100% akcji nowo założonej spółki, dokonując wpłaty na kapitał w kwocie 232 tysięcy złotych (55 tysięcy euro).
(811) (811) 811
Na dzień 31 grudnia 2014 roku   8 762 747 10 393 686 (143 019) (1 386) (1 045 580) 17 966 448 30 116 17 996 564

 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

 Nota Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zyski zatrzymane/ (Niepokryte straty) Razem
Na dzień 1 stycznia 2013 roku   8 762 747 7 953 021 (153 703) (370) (255 014) 16 306 681 493 339 16 800 020
Wynik okresu 1 308 318 1 308 318 38 167 1 346 485
Inne całkowite dochody 27 052 (1 261) 15 014 40 805 2 683 43 488
Razem całkowite dochody za rok obrotowy   27 052 (1 261) 1 323 332 1 349 123 40 850 1 389 973
Podział zysków z lat ubiegłych 1 084 678 (1 084 678)
Wypłata dywidendy 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
,
33

33. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (1 233) (8 047)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (332 984) (350 510)
Dywidenda wypłacona łącznie (334 217) (358 557)
  Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie została podjęta decyzja odnośnie do propozycji wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 przez jednostkę dominującą. Ograniczenia w wypłacie dywidendy zostały opisane w nocie 31.4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 332 984 tysięcy złotych, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku netto, który wyniósł 1 688 972 tysiące złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. W dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 350 510 tysięcy złotych, co dawało 0,20 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. zysku netto, który wyniósł 1 435 188 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 czerwca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,19 0,20
   
(350 510) (350 510) (8 328) (358 838)
Odkup udziałów niekontrolujących 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
71 71 (2 083) (2 012)
Nabycie udziałów niekontrolujących 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
20 772 20 772 (55 772) (35 000)
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
1 672 1 672 (1 672)
Rozliczenie połączenia z PKE Broker Sp. z o.o. 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
(644) (644) (644)
Na dzień 31 grudnia 2013 roku   8 762 747 9 037 699 (126 651) (1 631) (344 999) 17 327 165 466 334 17 793 499
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.