Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe   
Rzeczowe aktywa trwałe 18

18. Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 114 112 17 385 870 14 909 785 738 450 1 213 948 34 362 165
Zakup bezpośredni 107 32 2 818 951 2 819 090
Rozliczenie środków trwałych w budowie 4 511 1 409 386 1 208 791 96 797 (2 719 485)
Sprzedaż (615) (6 231) (13 159) (13 421) (37) (33 463)
Likwidacja (44 419) (196 767) (9 842) (251 028)
Nieodpłatne otrzymanie 10 14 620 748 72 15 450
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia (80) (488 270) (793 781) (868) (21 192) (1 304 191)
Aport (179 107) (298 531) (2 773) (60 296) (540 707)
Koszty remontów alokowane do środków trwałych 205 12 612 91 867 104 684
Spisanie inwestycji zaniechanych (1 733) (1 733)
Wytworzenie we własnym zakresie 47 445 47 445
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górnicznych 86 061 3 145 89 206
Pozostałe zmiany (796) 17 341 (13 863) 154 (5 205) (2 369)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 4 6 10
Bilans zamknięcia 117 142 18 195 456 14 819 091 808 607 1 364 263 35 304 559
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)  
Bilans otwarcia (645) (4 360 059) (4 490 207) (377 855) (5 760) (9 234 526)
Amortyzacja za okres (802 467) (840 332) (85 093) (1 727 892)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (135) (50 575) (32 172) (2 115) (22) (85 019)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 322 12 794 20 064 1 164 459 34 803
Sprzedaż 2 427 11 361 11 608 25 396
Likwidacja 33 287 190 786 8 890 232 963
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia 45 919 43 679 836 90 434
Aport 70 684 136 587 1 989 209 260
Pozostałe zmiany (1 673) 2 769 (129) 967
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (2) (1) (3)
Bilans zamknięcia (458) (5 049 663) (4 957 467) (440 706) (5 323) (10 453 617)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 113 467 13 025 811 10 419 578 360 595 1 208 188 25 127 639
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 116 684 13 145 793 9 861 624 367 901 1 358 940 24 850 942
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 72 024 15 389 230 12 633 180 641 240 2 034 339 30 770 013
Zakup bezpośredni 28 344 3 499 017 3 499 389
Rozliczenie środków trwałych w budowie 38 834 1 961 089 2 374 464 112 884 (4 487 271)
Sprzedaż (62) (3 598) (17 135) (10 214) (47) (31 056)
Likwidacja (12) (60 393) (94 406) (7 505) (162 316)
Nieodpłatne otrzymanie 28 793 126 28 919
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia (4 104) (146) 33 197 (4 020)
Przyjęte do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 36 169 139 36 308
Koszty remontów alokowane do środków trwałych 200 2 221 130 063 132 484
Spisanie inwestycji zaniechanych (7 014) (7 014)
Wytworzenie we własnym zakresie 39 408 39 408
Koszty demontażu farm wiatrowych oraz likwidacji zakładów górnicznych 39 471 4 600 44 071
Pozostałe zmiany 3 328 (987) 6 730 1 695 5 256 16 022
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (16) (27) (43)
Bilans zamknięcia 114 112 17 385 870 14 909 785 738 450 1 213 948 34 362 165
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)      
Bilans otwarcia (645) (3 596 281) (3 558 914) (306 975) (6 555) (7 469 370)
Amortyzacja za okres (770 276) (804 655) (83 292) (1 658 223)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (39 191) (227 181) (1 473) (267 845)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 94 225 29 795 1 143
Sprzedaż 785 14 809 7 837 23 431
Likwidacja 41 704 87 327 6 257 135 288
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia 2 683 132 (15) 2 800
Pozostałe zmiany 423 (1 959) (224) (1 760)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 9 1 10
Bilans zamknięcia (645) (4 360 059) (4 490 207) (377 855) (5 760) (9 234 526)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 71 379 11 792 949 9 074 266 334 265 2 027 784 23 300 643
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 113 467 13 025 811 10 419 578 360 595 1 208 188 25 127 639
  Utworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe miało wpływ na wynik następujących segmentów operacyjnych.  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem Wytwarzanie Dystrybucja Pozostała działalność Razem
Zwiększenie odpisów aktualizujących (72 441) (12 556) (22) (85 019) (262 396) (5 449) (267 845)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 33 865 929 9 34 803 208 932 3 1 143
Łączny wpływ na wynik okresu (38 576) (11 627) (13) (50 216) (262 188) (4 517) 3 (266 702)
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. Grupa dokonała zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 2 819 090 tysięcy złotych. Największe zakupy dokonane zostały w związku z inwestycjami w następujących segmentach operacyjnych:  
Zakup rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Dystrybucja 1 883 562 2 031 472
Wytwarzanie 298 733 392 425
Ciepło 288 933 154 594
Wydobycie 185 682 251 268
Odnawialne źródła energii 115 938 606 915
  Największe zadania inwestycyjne realizowane przez Grupę w roku obrotowym 2014 opisane zostały w punkcie 1.4.3.2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.   Wartość bilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 45 126 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r.: 51 677 tysięcy złotych). Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu lub stanowią one własność leasingodawcy. Wartość bilansowa budynków i budowli użytkowanych na dzień 31 grudnia 2014 r. na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 50 857 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r.: 55 786 tysięcy złotych). Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy z opcją zakupu został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu lub stanowią one własność leasingodawcy. W roku 2014 Grupa dokonała kapitalizacji odsetek w wartości środków trwałych w budowie oraz aktywów niematerialnych nieoddanych do użytkowania w wysokości 46 275 tysięcy złotych (w roku 2013 – 73 138 tysięcy złotych). Zmniejszenie kapitalizacji wynika z oddania do użytkowania w drugiej połowie 2013 r. znacznych zadań inwestycyjnych: odbudowa mocy wytwórczych w Elektrociepłowni Bielsko-Biała i budowa farm wiatrowych Wicko i Marszewo. Tym samym zaprzestano kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego na te zadania. Testy na utratę wartości Uwzględniając przesłanki dotyczące utrzymywania się w ostatnim czasie wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej oraz ogólną sytuację na rynku energetycznym, na dzień 31 grudnia 2014 r. przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. Przeprowadzone testy wymagały oszacowania wartości użytkowej jednostek generujących przepływy pieniężne, w oparciu o ich przyszłe przepływy pieniężne, które następnie przy zastosowaniu stopy dyskontowej zostały skorygowane do wartości bieżącej. Test na utratę wartości rzeczowych składników aktywów trwałych został przeprowadzony na poziomie poszczególnych spółek, za wyjątkiem:
 • TAURON Wytwarzanie S.A., gdzie identyfikacja ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”) dokonana została w oparciu o charakterystykę kosztową oraz analizę aktualnego sposobu kontraktowania i alokowania produkcji z poszczególnych jednostek wytwórczych. W efekcie tych działań test przeprowadzono dla CGU rozumianych jako jednostka lub grupa jednostek wytwórczych;
 • TAURON Ekoenergia Sp. z o.o., gdzie test przeprowadzono osobno dla działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i w elektrowniach wiatrowych, oraz
 • TAURON Ciepło Sp. z o.o., gdzie oddzielono działalność związaną z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej od działalności związanej z przesyłem i dystrybucją ciepła (dawne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej).
Przyjęto następujące założenia do oszacowania wartości użytkowej rzeczowych aktywów trwałych:
 • Przyjęta ścieżka ceny węgla energetycznego, pozostałych sortymentów węgla oraz paliw gazowych;
 • Przyjęta ścieżka hurtowych cen energii elektrycznej na lata 2015–2024, uwzględniająca m.in. wpływ bilansu podaży i popytu energii elektrycznej na rynku, kosztów paliwa oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂;
 • Limity emisji dla produkcji energii elektrycznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, skorygowane o poniesione nakłady inwestycyjne, a dla produkcji ciepła zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów, skorygowane o poziom działalności, tj. produkcji ciepła;
 • Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia;
 • Przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów;
 • Przyjęta ścieżka cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu marży;
 • Wolumeny sprzedaży uwzględniające wzrost PKB oraz rosnącą konkurencję na rynku;
 • Przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie;
 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;
 • Poziom średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) przyjętego dla wyliczeń kształtujący się w okresie projekcji między 7,70% - 10,03% w ujęciu nominalnym przed opodatkowaniem.
Wyniki przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. testu na utratę wartości aktywów wykazały, iż część aktywów segmentu Wytwarzanie dotyczących Oddziału Elektrownia Stalowa Wola, obejmujących w szczególności aktywa wspólne, których wykorzystanie w związku z brakiem realizacji planowanej rozbudowy jednostki OZE będzie mniejsze, niż początkowo zakładano, należy objąć dodatkowym odpisem w kwocie 54 901 tysięcy złotych. Wartość odzyskiwalna tej grupy aktywów odpowiada ich wartości użytkowej, do szacunku której wykorzystano stopę dyskontową po opodatkowaniu w wysokości 7,37%. Odpis aktualizujący obciążył koszt własny sprzedaży. Wartość odpisu rzeczowych aktywów trwałych w nieefektywnych jednostkach wytwórczych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 262 187 tysięcy złotych.
24 850 942 25 127 639
Wartość firmy 19

19. Wartość firmy

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z „CGU”, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Za najniższy poziom w Grupie, do którego może zostać przypisana wartość firmy i na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze, Grupa uznała segment operacyjny określony zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne.  
Wartość firmy w segmencie Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Wydobycie 13 973 13 973
Odnawialne źródła energii 51 902
Dystrybucja 25 602 25 602
Ciepło 155 580 155 580
Razem 195 155 247 057
  Test na utratę wartości bilansowej wartości firmy na dzień 31 grudnia 2014 r. przeprowadzono w odniesieniu do aktywów netto powiększonych o wartość firmy na poszczególnych segmentach działalności: Wydobycie, Odnawialne źródła energii, Dystrybucja oraz Ciepło. Wartość firmy w segmencie Odnawialne źródła energii w kwocie 51 902 tysiące złotych została zreklasyfikowana w związku z planowaną sprzedażą farm wiatrowych do grupy aktywów do zbycia zaklasyfikowanych zgodnie z MSSF 5 jako przeznaczona do sprzedaży, o czym szerzej w nocie 29. Podstawę wyceny wartości odzyskiwalnej poszczególnych segmentów stanowiła ich wartość użytkowa. Kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych segmentów to: Wydobycie
 • Przyjęta ścieżka ceny węgla energetycznego oraz pozostałych sortymentów węgla;
 • Przyjęta ścieżka cen detalicznych energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej przy uwzględnieniu kosztu akcyzy, kosztu obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia oraz odpowiedniego poziomu marży;
 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.
Odnawialne źródła energii
 • Wolumeny produkcji energii zielonej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz z przyjętą ścieżką cen energii elektrycznej na podstawie hurtowej ceny energii czarnej z roku poprzedniego, ceny certyfikatów na podstawie obecnych regulacji;
 • Utrzymanie zdolności produkcyjnych istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.
Dystrybucja
 • Przychód regulowany przedsiębiorstw dystrybucyjnych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie. Poziom zwrotu uzależniony jest od tzw. Wartości Regulacyjnej Aktywów;
 • Utrzymanie zdolności dystrybucji energii elektrycznej przy wykorzystaniu istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.
Ciepło
 • Przychód taryfowy przedsiębiorstw ciepłowniczych zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów oraz osiągnięcie zwrotu z zaangażowanego kapitału na uzasadnionym poziomie;
 • Wolumeny produkcji energii zielonej, czerwonej i żółtej wynikające ze zdolności wytwórczych wraz ze ścieżką cenową dla poszczególnych świadectw pochodzenia;
 • Limity emisji dla produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów;
 • Utrzymanie zdolności wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży ciepła przy wykorzystaniu istniejących aktywów trwałych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym.
Założenia wykorzystano również do oszacowania wartości użytkowej pozostałych aktywów niematerialnych. Test został przeprowadzony w oparciu o bieżącą wartość szacowanych przepływów pieniężnych z działalności. Wyliczeń dokonano na podstawie szczegółowych prognoz na okres od 2015 do 2024 r. oraz oszacowanej wartości rezydualnej. Podstawę do wyliczeń przepływów pieniężnych stanowi planowany wynik operacyjny (EBIT) w latach 2015–2024 oraz amortyzacja tego okresu. Wielkość EBIT-u wynika z planu długoterminowego spółek Grupy do roku 2024. Dla potrzeb testu na utratę wartości w segmentach Odnawialne źródła energii oraz Ciepło posłużono się szczegółowymi prognozami na cały okres ich funkcjonowania bez szacowania wartości rezydualnej. Wykorzystanie prognoz dłuższych niż 5-letnie wynika w szczególności z długotrwałych procesów inwestycyjnych w branży energetycznej. Założenia makroekonomiczne i sektorowe przyjmowane do prognoz aktualizowane są tak często, jak występują obserwowane na rynku przesłanki do ich zmiany. Prognozy uwzględniają także znane na dzień przeprowadzenia testu zmiany w otoczeniu prawnym. Uzyskane wartości odzwierciedlają dotychczasowe doświadczenia oraz są spójne z przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji. Stopa dyskontowa przyjęta do kalkulacji odzwierciedla średnioważony koszt kapitału (WACC) przy uwzględnieniu stopy wolnej od ryzyka odpowiadającej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (na poziomie 4,3%) oraz premii za ryzyko działalności właściwej dla branży energetycznej (5,5%). Stopa wzrostu zastosowana do ekstrapolacji prognoz przepływów pieniężnych wykraczających poza szczegółowy okres objęty planowaniem została przyjęta na poziomie 2,5% i odpowiada zakładanej długoterminowej stopie inflacji. Stopy dyskontowe do kalkulacji wartości użytkowej dla poszczególnych segmentów przyjęto w następujących wielkościach przed opodatkowaniem:
 • Wydobycie: 10,03%,
 • Odnawialne źródła energii: 8,91%,
 • Dystrybucja: 8,26%,
 • Ciepło: 7,87%.
Przeprowadzone analizy wrażliwości wskazują, iż najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na szacunek wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne są prognozowane hurtowe ceny energii elektrycznej oraz przyjęte stopy dyskontowe. Spółka prognozuje, że żadna racjonalnie możliwa i wysoce prawdopodobna zmiana jakiegokolwiek kluczowego założenia przyjętego do analiz nie spowoduje, iż wartość bilansowa aktywów netto powiększonych o wartość firmy będzie wyższa niż ich wartość odzyskiwalna. Na podstawie wyników przeprowadzonego testu nie stwierdzono konieczności dokonania odpisów wartości firmy na żadnym z CGU.
195 155 247 057
Aktywa niematerialne 20

20. Długoterminowe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
Koszty zakończonych prac rozwojowych Prawo użytkowania wieczystego gruntu Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Prawa majątkowe pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nieoddane do użytkowania Aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 4 030 810 712 379 236 20 250 34 528 109 979 84 633 1 443 368
Zakup bezpośredni 175 152 946 226 566 118 198 497 885
Rozliczenie aktywów nieoddanych do użytkowania 5 452 105 783 43 677 (154 912)
Sprzedaż (1 389) (1 389)
Likwidacja (77) (7 504) (240) (7 821)
Wytworzenie we własnym zakresie 50384 50 384
Reklasyfikacja (16 183) 4009 (12 174)
Aport (22 178) (3 704) (25 882)
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia (2 837) (173) (3 010)
Pozostałe zmiany 640 (13) 1293 527 5515 7 962
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 12 2 14
Bilans zamknięcia 4 670 789 670 475 291 207 397 265 103 153 770 53 436 1 949 337
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)                
Bilans otwarcia (3 442) (14 449) (242 012) (23 460) (283 363)
Amortyzacja za okres (380) (56 304) (12 411) (69 095)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (3 083) (88) (3 171)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących 2235 116 2 351
Sprzedaż
Likwidacja 7454 236 7 690
Aport 2051 2 051
Pozostałe zmiany (1 158) (1 158)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (8) (8)
Bilans zamknięcia (3 822) (15 297) (289 949) (35 635) (344 703)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 588 796 263 137 224 20 250 34 5 28 86 519 84 633 1 160 005
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 848 774 373 185 342 207 397 265 103 118 135 53 436 1 604 634
  Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
Koszty zakończonych prac rozwojowych Prawo użytkowania wieczystego gruntu Oprogramowanie, koncesje, patenty, licencje i podobne wartości Prawa majątkowe pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Inne aktywa niematerialne Aktywa niematerialne nieoddane do użytkowania Aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO                
Bilans otwarcia 3 898 812 667 345 194 95 874 91 351 39 048 1 388 032
Zakup bezpośredni 20 250 235 139 108 135 363 524
Rozliczenie aktywów nieoddanych do użytkowania 5 043 38 196 18 103 (61 342)
Sprzedaż (2 286) (2 286)
Likwidacja (382) (5 878) (12) (6 272)
Reklasyfikacja (296 200) (296 200)
Przekazanie do aktywów przeznaczonych do zbycia (889) (889)
Pozostałe zmiany 132 (3 441) 1779 (285) 537 (1 200) (2 478)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (55) (8) (63)
Bilans zamknięcia 4 030 810 712 379 236 20 250 34 528 109979 84 633  1 443 368
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)                
Bilans otwarcia (3 263) (573) (189 764) (12 176) (205 776)
Amortyzacja za okres (155) (57 711) (11 329) (69 195)
Zwiększenie odpisów aktualizujących (24) (13 877) (231) (14 132)
Zmniejszenie odpisów aktualizujących
Sprzedaż
Likwidacja 5539 5 5 544
Pozostałe zmiany 1 132 40 173
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 23 23
Bilans zamknięcia (3 442) (14 449) (242 012) (23 460) (283 363)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 635 812 094 155 430 95 874 79 157 39 048 1 182 256
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 588 796 263 137 224 20 250 34 528 86 519 84 633  1 160 005
  Testy na utratę wartości Uwzględniając przesłanki dotyczące utrzymywania się wartości rynkowej aktywów netto Spółki na poziomie poniżej wartości bilansowej oraz ogólną sytuację na rynku energetycznym, na dzień 31 grudnia 2014 r. przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów niematerialnych. Wartość użytkową aktywów niematerialnych oszacowano przy wykorzystaniu założeń przyjętych do testów wartości firmy, opisanych w nocie 19.
1 604 634 1 160 005
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 21

21. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.          Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 r. z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 50% i w organie stanowiącym na poziomie 50% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. Na mocy umów zawartych w dniu 20 czerwca 2012 r. pomiędzy PGNiG S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. w celu spełnienia warunków koniecznych do udzielenia finansowania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny, TAURON Polska Energia S.A. udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczek, których salda na dzień bilansowy wynosiły:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
Pożyczka podporządkowana 177 000 21 331 177 000 12 310
Pożyczka VAT 5 850 12
Razem pożyczki dla Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.,
w tym:
182 850 21 343 177 000 12 310
Długoterminowa 177 000 21 331 177 000 12 310
Krótkoterminowa 5 850 12
  Wartość przekazanych środków z tytułu pożyczki podporządkowanej wynosiła na dzień bilansowy 177 000 tysięcy złotych, co zgodnie z postanowieniami umownymi stanowi maksymalną wartość pożyczki. Całkowita spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić nie później niż do końca 2032 r. Przychody finansowe z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. wyniosły 9 139 tysięcy złotych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zaprezentowała przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. jedynie w stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. W dniu 5 września 2012 r. spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 50% i w organie stanowiącym na poziomie 50% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W dniu 30 grudnia 2013 r. TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. nie nastąpiły zmiany w statusie projektu. Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji oraz  ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu. Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 r. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne W dniu 9 lipca 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. utworzyła spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz TAMEH POLSKA Sp. z o.o., obie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Spółki zostały zawiązane w celu realizacji wspólnego projektu  Grupy TAURON oraz Grupy ArcelorMittal. W dniu 11 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W dniu 26 listopada 2014 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki TAMEH POLSKA Sp. z o.o. 96,83% udziałów w podwyższonym kapitale TAMEH POLSKA Sp. z o.o. objęte zostało przez Spółkę i pokryte aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstw: TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Blachownia) oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania Nowa). Pozostała część udziałów objęta została przez spółki Grupy ArcelorMittal i pokryta aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. (Elektrociepłownia Kraków). W dniu 10 grudnia 2014 r. zarejestrowany został podział spółek TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. w drodze wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw wnoszonych do TAMEH POLSKA Sp. z o.o. W wyniku podziału kapitał zakładowy TAURON Ciepło Sp. z o.o. został obniżony o kwotę 276 877 tysięcy złotych, tj. z kwoty 1 375 226 tysięcy złotych do kwoty 1 098 349 tysięcy złotych. Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. dokonany został bez obniżenia kapitału podstawowego. W dniu 11 grudnia 2014 r. Spółka sprzedała 50% udziałów spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o. o wartości 41 tysięcy złotych do spółki ArcelorMittal Poland S.A. W tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. podjęło również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 658 681 tysięcy złotych. W dniu 19 grudnia 2014 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału TAMEH HOLDING Sp. z o.o. TAURON Polska Energia S.A. objęła 50% udziałów w podwyższonym kapitale TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci posiadanych udziałów TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Jednocześnie 50% udziałów zostało objęte przez spółki Grupy ArcelorMittal w zamian za aport w postaci posiadanych udziałów TAMEH POLSKA Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (obecnie: TAMEH Czech s.r.o.). Wartość objętych udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. wyniosła 374 883 tysiące złotych. Cena zakupu obejmowanych udziałów powiększona została o koszty nabycia w kwocie 873 tysiące złotych. Wartość przekazanych przez Grupę aktywów netto wyniosła 335 918 tysięcy złotych. W konsekwencji przeprowadzonych transakcji,  w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. obie grupy kapitałowe posiadają po 50% udziałów. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły: Zakład Wytwarzania Nowa, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków), a także posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. prezentuje poniższa nota:  
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. TAMEH HOLDING Sp. z o.o.* Stan na 31 grudnia 2014
Aktywa trwałe (długoterminowe) 973 128 27 351 985 875 1 986 354
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 53 283 36 920 319 756 409 959
Zobowiązania długoterminowe (-) (900 635) (34 085) (934 720)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (92 570) (59) (433 758) (526 387)
Razem aktywa netto 33 206 64 212 837 788 935 206
Udział w aktywach netto 16 603 32 106 418 894 467 603
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (11 127) (11 127)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 5 476 32 106 377 002 414 584
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 54 490 17 446 17 990
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć
(2 183) 42 1 205 (936)
*  Zaprezentowane informacje dotyczą TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz  jej podmiotów zależnych  i mają charakter wstępny w związku z tym, iż nie nastąpiło jeszcze ostateczne rozliczenie nabycia spółek zależnych przez TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
  Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. prezentuje poniższa nota:  
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Stan na 31 grudnia 2013
Aktywa trwałe (długoterminowe) 728 455 27 710 756 165
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 9 588 36 624 46 212
Zobowiązania długoterminowe (-) (697  185) (697 185)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (3 203) (64) (3 267)
Razem aktywa netto 37 655 64 270 101 925
Udział w aktywach netto 18 786 32 064 50 850
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (6 452) (6 452)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 12 334 32 064 44 398
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 110 540 650
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć
(2 383) (326) (2 709)
414 584 44 398
Pozostałe aktywa finansowe 22

22. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Udziały i akcje 112 396 125 303
Zaliczka na nabycie akcji 232 500
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 23 622 1 890
Lokaty i depozyty 35 823 30 831
Pożyczki udzielone 198 331 189 310
Pozostałe należności długoterminowe 30 530 20 747
Pozostałe 4 220 2 463
Razem 404 922 603 044
Długoterminowe 377 383 587 166
Krótkoterminowe 27 539 15 878
  Spadek pozostałych aktywów finansowych wynika głównie z rozliczenia w ramach transakcji nabycia udziałów niekontrolujących kwoty zapłaconej w grudniu 2013 r. na rzecz Kompanii Węglowej S.A. z tytułu nabycia akcji TAURON Wydobycie S.A. (232 500 tysięcy złotych) w związku ze spełnieniem warunków zawieszających przeniesienie własności nabytych akcji TAURON Wydobycie S.A.
377 383 587 166
Pozostałe aktywa niefinansowe 23

23. Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne 407 845 109 818
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 564 46 322
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 243 534 198 564
Razem 657 943 354 704
  Wzrost pozostałych aktywów niefinansowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 303 239 tysięcy złotych wynika w głównej mierze z przekazania przez spółkę TAURON Wytwarzanie S.A. rat zaliczki na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno w kwocie  321 819 tysięcy złotych.  
657 943 354 704
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 17.3

17.3. Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 2 037 038 2 030 622
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 21 505 21 551
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 59 105 36 847
– z tytułu ujęcia szacowanych przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej 8 326 40 294
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 47 490 29 688
– pozostałe 14 487 16 469
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 2 187 951 2 175 471
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 5 620 7 317
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów 5 130 2 748
– nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 62 177 67 401
– od rezerw bilansowych 667 464 672 754
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 27 323 29 594
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych 20 680 6 239
– od wyceny instrumentów zabezpieczających 34 377 30 354
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 38 632 35 149
– pozostałe naliczone koszty 3 467 17 647
– straty podatkowe 12 758
– pozostałe 15 274 13 250
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 892 902 882 453
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 62 108 46 039
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (1 357 157) (1 339 057)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2013 r. spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, która została szerzej opisana w nocie 9.25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały skompensowane ze względu na fakt, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r., spółki te składają wspólną deklarację podatkową.  Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Bilans otwarcia 2 175 471 2 160 699
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 42 968 14 579
aport (12 397)
przekazanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (18 910)
pozostałe zmiany 819 193
Bilans zamknięcia 2 187 951 2 175 471
  Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Bilans otwarcia 882 453 817 147
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (31 347) 75 084
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami 68 172 (10 495)
aport (16 627)
przekazanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (11 585)
pozostałe zmiany 1 836 717
Bilans zamknięcia 892 902 882 453
62 108 46 039
28 162 749 27 567 008
   
Aktywa obrotowe   
Aktywa niematerialne 24

24. Krótkoterminowe aktywa niematerialne

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.
Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Krótkoterminowe aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO      
Bilans otwarcia 695 427 461 123 1 156 550
Zakup bezpośredni 554 863 22 794 577 657
Wytworzenie we własnym zakresie 269 290 269 290
Umorzenie (838 186) (463 362) (1 301 548)
Reklasyfikacja 43 524 (12 425) 31 099
Bilans zamknięcia 724 918 8 130 733 048
ODPISY AKTUALIZUJĄCE      
Bilans otwarcia
Bilans zamknięcia
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 695 427 461 123 1 156 550
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 724 918 8 130 733 048
   Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.
Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji gazów cieplarnianych Krótkoterminowe aktywa niematerialne razem
WARTOŚĆ BRUTTO      
Bilans otwarcia 649 473 61 626 711 099
Zakup bezpośredni 613 145 173 566 786 711
Wytworzenie we własnym zakresie 168 419 168 419
Umorzenie (888 413) (70 269) (958 682)
Sprzedaż (8 354) (8 354)
Reklasyfikacja 161 157 296 200 457 357
Bilans zamknięcia 695 427 461 123 1 156 550
ODPISY AKTUALIZUJĄCE      
Bilans otwarcia
Bilans zamknięcia
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 649 473 61 626 711 099
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 695 427 461 123 1 156 550
733 048 1 156 550
Zapasy 25

25. Zapasy

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Koszt historyczny
Materiały 285 135 337 940
Półprodukty i produkcja w toku 123 228 117 257
Produkty gotowe 117 798 18 509
Towary 707 1 479
Prawa majątkowe pochodzenia energii 20 055 84 800
Prawa do emisji zanieczyszczeń 1 761
Razem 548 684 559 985
Odpisy aktualizujące wartość
Materiały (7 305) (4 829)
Produkty gotowe (12) (169)
Towary (21)
Prawa majątkowe pochodzenia energii (13 750) (45 763)
Razem (21 088) (50 761)
Wartość netto możliwa do odzyskania
Materiały 277 830 333 111
Półprodukty i produkcja w toku 123 228 117 257
Produkty gotowe 117 786 18 340
Towary 686 1 479
Prawa majątkowe pochodzenia energii 6 305 39 037
Prawa do emisji zanieczyszczeń 1 761
Razem 527 596 509 224
  
 Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy
Bilans otwarcia (50 761) (93 313)
Utworzenie (21 441) (47 868)
Rozwiązanie 5 633 90 409
Wykorzystanie 45 763 11
Pozostałe (282)
Bilans zamknięcia (21 088) (50 761)
  Najistotniejsze odpisy aktualizujące wartość zapasów dotyczą praw majątkowych pochodzenia energii. Utworzenie i wykorzystanie odpisów aktualizujących prawa majątkowe pochodzenia energii zostało opisane w nocie 6 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
527 596 509 224
Należności z tytułu podatku dochodowego 17.4

17.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiada następujące rozrachunki z tytułu podatku dochodowego:
 • należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 26 489 tysięcy złotych, z czego kwota 8 390 tysięcy złotych stanowi należność Podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 13 518 tysięcy złotych dotyczące w całości spółek spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej.
Ponadto Podatkowa Grupa Kapitałowa posiada należność wynikającą ze złożonego wniosku o nadpłatę oraz deklaracji korygującej podatku dochodowego za rok 2013 w kwocie 22 250 tysięcy złotych, objętą w całości odpisem aktualizującym w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. Powyższa należność związana jest z korektą ujęcia remontów komponentowych przez spółki Grupy, co zostało opisane szerzej w nocie 45 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
26 489 31 890
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26

26. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tabela.  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Należności z tytułu dostaw i usług 1 664 191 1 862 717
Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych i aktywów niematerialnych 483 8 355
Należności dochodzone na drodze sądowej 20 328 20 342
Pożyczki udzielone 6 368
Pozostałe należności 277 799 243 227
Razem 1 969 169 2 134 641
    Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prezentowane są w aktywach trwałych jako pozostałe aktywa finansowe, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 30 530 tysięcy złotych, w tym długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług – 38 tysięcy złotych i pozostałe należności długoterminowe – 30 492 tysiące złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wynosiły 20 747 tysięcy złotych, w tym długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług – 434 tysiące złotych i pozostałe należności długoterminowe – 20 313 tysięcy złotych (nota 22 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
1 969 169 2 134 641
Pozostałe aktywa finansowe 22

22. Pozostałe aktywa finansowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Udziały i akcje 112 396 125 303
Zaliczka na nabycie akcji 232 500
Obligacje, bony skarbowe oraz inne dłużne papiery wartościowe 23 622 1 890
Lokaty i depozyty 35 823 30 831
Pożyczki udzielone 198 331 189 310
Pozostałe należności długoterminowe 30 530 20 747
Pozostałe 4 220 2 463
Razem 404 922 603 044
Długoterminowe 377 383 587 166
Krótkoterminowe 27 539 15 878
  Spadek pozostałych aktywów finansowych wynika głównie z rozliczenia w ramach transakcji nabycia udziałów niekontrolujących kwoty zapłaconej w grudniu 2013 r. na rzecz Kompanii Węglowej S.A. z tytułu nabycia akcji TAURON Wydobycie S.A. (232 500 tysięcy złotych) w związku ze spełnieniem warunków zawieszających przeniesienie własności nabytych akcji TAURON Wydobycie S.A.
27 539 15 878
Pozostałe aktywa niefinansowe 27

27. Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Koszty rozliczane w czasie, w tym: 87 478 108 103
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 16 795 15 962
Usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocztowe 18 624 18 605
Koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego 38 079 38 847
Pozostałe koszty rozliczane w czasie 13 980 34 689
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 266 511 162 326
Zaliczka na aktywa niematerialne 40 475
Zaliczki na dostawy 116 299 1 238
Należności z tytułu podatku VAT 106 629 55 883
Należności z tytułu akcyzy 22 138 55 534
Pozostałe należności z tytułu podatków 4 188 104
Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami ZFSŚ 5 212 2 822
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 12 045 6 270
Razem 353 989 270 429
  Wzrost zaliczek na dostawy związany jest z zakupem przez spółkę TAURON Wytwarzanie S.A. za kwotę 115 344 tysięcy złotych węgla, który znajduje się w depozycie u dostawcy – Kompanii Węglowej S.A.
353 989 270 429
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28

28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, najczęściej od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Środki pieniężne w banku i w kasie 410 082 153 103
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 1 009 991 482 206
Inne 836 1 600
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 420 909 636 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 116 568 121 129
Kredyt w rachunku bieżącym (11 918) (93 645)
Różnice kursowe i pozostałe różnice (920) (2 116)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 408 071 541 148
  Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych. Spadek salda kredytu w rachunku bieżącym związany jest w głównej mierze z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2014 r.  Grupa nie posiada finansowania zewnętrznego w postaci kredytów w rachunku bieżącym w ramach umowy cash pool, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. finansowanie to wynosiło 88 515 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwocie 37 341  tysięcy złotych posiadanych przez jednostkę dominującą oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji  w łącznej kwocie 72 138 tysięcy złotych.
1 420 909 636 909
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane
jako przeznaczone do sprzedaży
29

29. Aktywa trwałe i grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Grupę do zbycia stanowią aktywa i zobowiązania czterech istniejących farm wiatrowych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży z uwagi na realizowaną  koncepcję pozabilansowego finansowania aktywów, prowadzącą do sprzedaży (z opcją odkupu) większościowego pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora finansowego oraz pozyskania refinansowania obecnego długu przypisanego do farm wiatrowych długiem bankowym w momencie, kiedy Spółka będzie już udziałowcem mniejszościowym. Pozyskane w ten sposób środki finansowe będą mogły być przeznaczone na realizację innych projektów inwestycyjnych. Sprzedaż udziału większościowego w aktywach wiatrowych planowana jest na koniec pierwszego półrocza 2015 roku. W celu przeprowadzenia tej transakcji aktywa wiatrowe zostaną wydzielone z TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. i przeniesione do istniejącej spółki Marselwind Sp. z o.o., w której to spółce TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udziałów. Podział TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. dokonany zostanie w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie i przeniesienie na Marselwind Sp. z o.o. wydzielonej części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w postaci czterech farm wiatrowych) w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostaną w całości objęte przez TAURON Polska Energia S.A. Główne kategorie aktywów i zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2014 r. prezentuje poniższa tabela.  
Stan na 31 grudnia 2014
Rzeczowe aktywa trwałe 1 208 545
Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 52 077
Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe 36 678
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe 1 937
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 21 695
Razem aktywa grupy do zbycia 1 320 932
Pozostałe rezerwy długoterminowe 58 336
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 325
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
10 484
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 038
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe krótkoterminowe 7 787
Razem zobowiązania bezpośrednio związane z grupą do zbycia 84 970
Aktywa netto grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 1 235 962
  Aktywa trwałe oraz grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2013 r. prezentuje poniższa tabela.  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Grupa do zbycia 1 320 932
Pozostałe aktywa trwałe 16 773 33 041
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 337 705 33 041
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 84 970
  Zmiana stanu pozostałych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. związana jest głównie ze sfinalizowaniem sprzedaży aktywów byłej Elektrowni Halemba klasyfikowanej na dzień 31 grudnia 2013 r. do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Łącznie przychody ze sprzedaży wyniosły 12 800 tysięcy złotych. Wartość księgowa sprzedanych aktywów to 17 866 tysięcy złotych. Grupa rozpoznała więc stratę na sprzedaży aktywów w wysokości 5 066 tysięcy złotych. Jednocześnie w związku ze sprzedażą rozwiązano rezerwę na rekultywację składowiska Elektrowni Halemba w wysokości 12 791 tysięcy złotych.
1 337 705 33 041
6 396 444 4 788 562
  
SUMA AKTYWÓW 34 559 193 32 355 570

 

 

 

Nota Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   
Kapitał podstawowy 31.1

31.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2014 r.
Seria/emisja Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w złotych) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 194 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 815 553 aport
Razem 1 752 549 394   8 762 747
  Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość kapitału podstawowego, liczba akcji oraz wartość nominalna akcji nie uległy zmianie od dnia 31 grudnia 2013 r.     Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2014 r. (wg najlepszej wiedzy Spółki)
Akcjonariusz Liczba akcji Wartość akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w liczbie głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 242 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 910 553 10,39% 10,39%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 443 715 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 237 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 762 747 100,00% 100,00%
   
8 762 747 8 762 747
Kapitał zapasowy 31.3

31.3. Kapitał zapasowy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. kapitał zapasowy został zwiększony o 1 355 987 tysięcy złotych. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2014 r. dotyczącej podziału zysku za rok 2013 wspomniana kwota została przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.
10 393 686 9 037 699
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 31.5

31.5. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu (126 651) (153 703)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających (21 171) 30 904
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających odniesiona do wyniku finansowego okresu 964 2 493
Podatek odroczony 3 839 (6 345)
Na koniec okresu (143 019) (126 651)
  Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu wyemitowanych obligacji. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiadała transakcje zabezpieczające objęte polityką zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym. Zgodnie z decyzją Komitetu Zarządzania Ryzykiem Finansowym z dnia 30 stycznia 2012 r. jednostka dominująca zabezpieczyła w marcu 2012 r. ryzyko stopy procentowej z tytułu wyemitowanych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji poprzez zawarcie transakcji zabezpieczającej Swap procentowy (IRS) na okres pięciu lat. Zawarcie transakcji podyktowane było zmiennością oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu płatności odsetkowych wynikających z wyemitowania obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu opartych na stopie referencyjnej WIBOR dla okresu sześciomiesięcznego (WIBOR 6M). Spółka zabezpieczyła 80% przepływów. W związku z wcześniejszym wykupem przez Spółkę w dniu 29 grudnia 2014 r. obligacji transzy A, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Spółka zaprzestała stosowania rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do części zawartych transakcji zabezpieczających IRS, które zabezpieczały spłaconą transzę. Dla pozostałych zawartych transakcji Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Spółka rozpoznała kwotę (143 019)  tysięcy złotych. Kwota ta stanowi zobowiązanie z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 180 933  tysiące złotych, skorygowaną o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji z uwzględnieniem podatku odroczonego. Wynik finansowy bieżącego okresu obciążony został kwotą 75 699  tysięcy złotych, z czego kwota 74 735  tysięcy złotych stanowi zapłaconą kwotę zrealizowanego zabezpieczenia dotyczącą zakończonych okresów odsetkowych, natomiast kwota 964 tysiące złotych stanowi zmianę wyceny instrumentów dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu obligacji. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów powyższe koszty z tytułu transakcji zabezpieczających IRS powiększyły koszty finansowe wynikające z odsetek od wyemitowanych obligacji.
(143 019) (126 651)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej   (1 386) (1 631)
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 31.4

31.4. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy

W zakresie kwoty zysków zatrzymanych/niepokrytych strat podziałowi podlega kwota 1 149 138 tysięcy złotych stanowiąca w głównej mierze niepodzielony do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego wynik Spółki za rok 2014 w kwocie 1 146 443 tysiące złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 32.5 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Podziałowi nie podlegają kwoty wyniku z lat ubiegłych powstałe w wyniku rozliczenia połączenia z jednostkami zależnymi, jak również zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia ujmowane poprzez pozostałe całkowite dochody. Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.
(1 045 580) (344 999)
  17 966 448 17 327 165
    
Udziały niekontrolujące 31.6

31.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Na początek okresu 466 334 493 339
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (1 163) (8 328)
Udział w zyskach/(stratach) aktuarialnych dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia (370) 2 683
Nabycie udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (407 596) (55 772)
Odkup udziałów niekontrolujących (32 567) (2 083)
Udział w wyniku jednostek zależnych 4 667 38 167
Zmiana udziałów niekontrolujących w wyniku połączeń 811 (1 672)
Na koniec okresu 30 116 466 334
30 116 466 334
    
Kapitał własny ogółem   17 996 564 17 793 499
   
Zobowiązania długoterminowe   
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 35

35. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Kredyty i pożyczki 1 232 032 1 484 643
Wyemitowane obligacje 6 821 830 4 300 522
Razem 8 053 862 5 785 165
Krótkoterminowe 631 530 284 633
Długoterminowe 7 422 332 5 500 532
7 422 332 5 500 532
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 36.2

36.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r. przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu finansowego i podobnych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat
W okresie 1 roku 15 146 13 461 20 221 17 327
W okresie od 1 do 5 lat 48 731 46 420 65 864 61 620
Powyżej 5 lat 26 23 23 23
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 63 903 59 904 86 108 78 970
Minus koszty finansowe (3 999) (7 138)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 59 904 59 904 78 970 78 970
 Krótkoterminowe 13 461 13 461 17 327 17 327
 Długoterminowe 46 443 46 443 61 643 61 643
  Na dzień 31 grudnia 2014 r. główne pozycje leasingu finansowego stanowią:
 • Zobowiązanie TAURON Ciepło Sp. z o.o. z tytułu leasingu maszyn i urządzeń technicznych oraz nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość bilansowa wspomnianych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wynosiła 24 928 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 38 877 tysiące złotych);
 • zobowiązanie z tytułu leasingu budynków w Katowicach w wysokości 33 159 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 35 946 tysięcy złotych).
46 443 61 643
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
zobowiązania finansowe
  48 986 7 827
Instrumenty pochodne 37

37. Instrumenty pochodne

Stan na dzień 31 grudnia 2014 Stan na dzień 31 grudnia 2013
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
CCIRS 258 1 499 (1 241)
IRS (17 746) (176 567) (194 313) (3 403) (156 359) (159 762)
Forward/futures towarowy (250) 312 (562) (6) 34 (40)
Forward walutowy (1 129) (1 129)
Instrumenty pochodne razem, w tym:     1 811 (196 116)     34 (160 931)
Krótkoterminowe 1 811 (102 615) 34 (73 358)
Długoterminowe (93 501) (87 573)
  W dniu 24 listopada 2014 r. Spółka zawarła transakcję Coupon Cross Currency Swap (CCIRS) – wymianę płatności odsetkowych od kwoty nominalnej 168 000 tysięcy euro. Transakcja została zawarta na okres 15 lat. Zgodnie z założeniami, Spółka płaci odsetki naliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej w złotych, równocześnie otrzymując płatności według stałej stopy procentowej w euro. Powyższa transakcja nie podlega rachunkowości zabezpieczeń. Instrumenty pochodne typu futures lub forward towarowy obejmują transakcje terminowe na zakup i sprzedaż towarów, w tym przede wszystkim uprawnień do emisji. Instrumenty pochodne IRS obejmują kontrakty terminowe swap procentowy zawarte w celu zabezpieczenia przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami, co zostało szerzej opisane w nocie 31.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
93 501 87 573
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38

38. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 2 044 405 1 605 629
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 62 872 54 553
Razem 2 107 277 1 660 182
Krótkoterminowe 158 954 162 368
Długoterminowe 1 948 323 1 497 814
1 948 323 1 497 814
Pozostałe rezerwy 39 165 278 141 408
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 40 662 072 668 487
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17.3

17.3. Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 2 037 038 2 030 622
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 21 505 21 551
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 59 105 36 847
– z tytułu ujęcia szacowanych przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej 8 326 40 294
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 47 490 29 688
– pozostałe 14 487 16 469
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego 2 187 951 2 175 471
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych oraz aktywów niematerialnych 5 620 7 317
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów 5 130 2 748
– nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 62 177 67 401
– od rezerw bilansowych 667 464 672 754
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 27 323 29 594
– od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych 20 680 6 239
– od wyceny instrumentów zabezpieczających 34 377 30 354
– z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania kosztu sprzedaży produktów i usług 38 632 35 149
– pozostałe naliczone koszty 3 467 17 647
– straty podatkowe 12 758
– pozostałe 15 274 13 250
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 892 902 882 453
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 62 108 46 039
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (1 357 157) (1 339 057)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień 31 grudnia 2013 r. spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową, która została szerzej opisana w nocie 9.25 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały skompensowane ze względu na fakt, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r., spółki te składają wspólną deklarację podatkową.  Zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Bilans otwarcia 2 175 471 2 160 699
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 42 968 14 579
aport (12 397)
przekazanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (18 910)
pozostałe zmiany 819 193
Bilans zamknięcia 2 187 951 2 175 471
  Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego
Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Bilans otwarcia 882 453 817 147
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym (31 347) 75 084
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami 68 172 (10 495)
aport (16 627)
przekazanie do grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży (11 585)
pozostałe zmiany 1 836 717
Bilans zamknięcia 892 902 882 453
1 357 157 1 339 057
  11 744 092 9 304 341
   
Zobowiązania krótkoterminowe   
Bieżąca część kredytów, pożyczek i dłużnych
papierów wartościowych
35

35. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Kredyty i pożyczki 1 232 032 1 484 643
Wyemitowane obligacje 6 821 830 4 300 522
Razem 8 053 862 5 785 165
Krótkoterminowe 631 530 284 633
Długoterminowe 7 422 332 5 500 532
631 530 284 633
Bieżąca część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 36.2

36.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2013 r. przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu umów leasingu finansowego i podobnych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat Opłaty minimalne Wartość bieżąca opłat
W okresie 1 roku 15 146 13 461 20 221 17 327
W okresie od 1 do 5 lat 48 731 46 420 65 864 61 620
Powyżej 5 lat 26 23 23 23
Minimalne opłaty leasingowe ogółem 63 903 59 904 86 108 78 970
Minus koszty finansowe (3 999) (7 138)
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: 59 904 59 904 78 970 78 970
 Krótkoterminowe 13 461 13 461 17 327 17 327
 Długoterminowe 46 443 46 443 61 643 61 643
  Na dzień 31 grudnia 2014 r. główne pozycje leasingu finansowego stanowią:
 • Zobowiązanie TAURON Ciepło Sp. z o.o. z tytułu leasingu maszyn i urządzeń technicznych oraz nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość bilansowa wspomnianych zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wynosiła 24 928 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 38 877 tysiące złotych);
 • zobowiązanie z tytułu leasingu budynków w Katowicach w wysokości 33 159 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2013 r. – 35 946 tysięcy złotych).
13 461 17 327
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania   1 866 865 2 023 537
Instrumenty pochodne 37

37. Instrumenty pochodne

Stan na dzień 31 grudnia 2014 Stan na dzień 31 grudnia 2013
Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem Odniesiono w wynik finansowy Odniesiono w pozostałe całkowite dochody Ogółem
Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
CCIRS 258 1 499 (1 241)
IRS (17 746) (176 567) (194 313) (3 403) (156 359) (159 762)
Forward/futures towarowy (250) 312 (562) (6) 34 (40)
Forward walutowy (1 129) (1 129)
Instrumenty pochodne razem, w tym:     1 811 (196 116)     34 (160 931)
Krótkoterminowe 1 811 (102 615) 34 (73 358)
Długoterminowe (93 501) (87 573)
  W dniu 24 listopada 2014 r. Spółka zawarła transakcję Coupon Cross Currency Swap (CCIRS) – wymianę płatności odsetkowych od kwoty nominalnej 168 000 tysięcy euro. Transakcja została zawarta na okres 15 lat. Zgodnie z założeniami, Spółka płaci odsetki naliczone na podstawie zmiennej stopy procentowej w złotych, równocześnie otrzymując płatności według stałej stopy procentowej w euro. Powyższa transakcja nie podlega rachunkowości zabezpieczeń. Instrumenty pochodne typu futures lub forward towarowy obejmują transakcje terminowe na zakup i sprzedaż towarów, w tym przede wszystkim uprawnień do emisji. Instrumenty pochodne IRS obejmują kontrakty terminowe swap procentowy zawarte w celu zabezpieczenia przepływów odsetkowych związanych z wyemitowanymi obligacjami, co zostało szerzej opisane w nocie 31.5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
102 615 73 358
Rezerwy na świadczenia pracownicze 38

38. Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 2 044 405 1 605 629
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 62 872 54 553
Razem 2 107 277 1 660 182
Krótkoterminowe 158 954 162 368
Długoterminowe 1 948 323 1 497 814
158 954 162 368
Pozostałe rezerwy 39 1 081 415 1 563 019
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 40 245 520 239 639
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17.4

17.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiada następujące rozrachunki z tytułu podatku dochodowego:
 • należność z tytułu podatku dochodowego w kwocie 26 489 tysięcy złotych, z czego kwota 8 390 tysięcy złotych stanowi należność Podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 13 518 tysięcy złotych dotyczące w całości spółek spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej.
Ponadto Podatkowa Grupa Kapitałowa posiada należność wynikającą ze złożonego wniosku o nadpłatę oraz deklaracji korygującej podatku dochodowego za rok 2013 w kwocie 22 250 tysięcy złotych, objętą w całości odpisem aktualizującym w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym. Powyższa należność związana jest z korektą ujęcia remontów komponentowych przez spółki Grupy, co zostało opisane szerzej w nocie 45 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
13 518 79 035
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 41

41. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, w tym: 342 118 569 654
Podatek akcyzowy 45 640 70 783
Podatek VAT 37 772 211 588
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 164 780 163 942
Podatek dochodowy od osób fizycznych 47 696 48 381
Opłaty za korzystanie ze środowiska 43 629 61 607
Podatek od nieruchomości 8 459
Pozostałe 2 601 4 894
Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym: 277 571 245 160
Wpłaty kontrahentów dot. przyszłych okresów, w tym: 266 053 244 650
     przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 26 100 34 085
     nadpłaty od klientów 224 510 192 457
     inne 15 443 18 108
Pozostałe 11 518 510
Razem 619 689 814 814
619 689 814 814
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej
jako przeznaczona do sprzedaży
29

29. Aktywa trwałe i grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Grupę do zbycia stanowią aktywa i zobowiązania czterech istniejących farm wiatrowych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży z uwagi na realizowaną  koncepcję pozabilansowego finansowania aktywów, prowadzącą do sprzedaży (z opcją odkupu) większościowego pakietu udziałów w istniejących farmach wiatrowych na rzecz inwestora finansowego oraz pozyskania refinansowania obecnego długu przypisanego do farm wiatrowych długiem bankowym w momencie, kiedy Spółka będzie już udziałowcem mniejszościowym. Pozyskane w ten sposób środki finansowe będą mogły być przeznaczone na realizację innych projektów inwestycyjnych. Sprzedaż udziału większościowego w aktywach wiatrowych planowana jest na koniec pierwszego półrocza 2015 roku. W celu przeprowadzenia tej transakcji aktywa wiatrowe zostaną wydzielone z TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. i przeniesione do istniejącej spółki Marselwind Sp. z o.o., w której to spółce TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udziałów. Podział TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. dokonany zostanie w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie i przeniesienie na Marselwind Sp. z o.o. wydzielonej części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa (w postaci czterech farm wiatrowych) w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostaną w całości objęte przez TAURON Polska Energia S.A. Główne kategorie aktywów i zobowiązań grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2014 r. prezentuje poniższa tabela.  
Stan na 31 grudnia 2014
Rzeczowe aktywa trwałe 1 208 545
Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 52 077
Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe 36 678
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe 1 937
Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 21 695
Razem aktywa grupy do zbycia 1 320 932
Pozostałe rezerwy długoterminowe 58 336
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 325
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
10 484
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 1 038
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe krótkoterminowe 7 787
Razem zobowiązania bezpośrednio związane z grupą do zbycia 84 970
Aktywa netto grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 1 235 962
  Aktywa trwałe oraz grupa do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2013 r. prezentuje poniższa tabela.  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Grupa do zbycia 1 320 932
Pozostałe aktywa trwałe 16 773 33 041
Aktywa trwałe i aktywa grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 337 705 33 041
Zobowiązania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży 84 970
  Zmiana stanu pozostałych aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. związana jest głównie ze sfinalizowaniem sprzedaży aktywów byłej Elektrowni Halemba klasyfikowanej na dzień 31 grudnia 2013 r. do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Łącznie przychody ze sprzedaży wyniosły 12 800 tysięcy złotych. Wartość księgowa sprzedanych aktywów to 17 866 tysięcy złotych. Grupa rozpoznała więc stratę na sprzedaży aktywów w wysokości 5 066 tysięcy złotych. Jednocześnie w związku ze sprzedażą rozwiązano rezerwę na rekultywację składowiska Elektrowni Halemba w wysokości 12 791 tysięcy złotych.
84 970
4 818 537 5 257 730
  
Zobowiązania razem   16 562 629 14 562 071
  
SUMA PASYWÓW   34 559 193 32 355 570

 

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.