Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

 

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto   1 498 215 1 683 621
Korekty o pozycje:
Udział w (zyskach)/stratach wspólnych przedsięwzięć 936 2 709
Amortyzacja 1 796 917 1 727 069
(Zysk)/strata z tytułu różnic kursowych 7 257 847
Odsetki i dywidendy, netto 286 733 220 283
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 44 543 317 714
Zmiana stanu należności 111 716 924 417
Zmiana stanu zapasów (43 868) 186 768
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (234 014) (328 877)
Zmiana stanu pozostałych aktywów długo- i krótkoterminowych (178 409) (492 481)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i dotacji rządowych (67 333) (115 596)
Zmiana stanu rezerw (295 463) 423 730
Podatek dochodowy zapłacony (308 393) (466 637)
Pozostałe (930) (4 485)
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 617 907 4 079 082
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
      Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów           niematerialnych 47 800 29 785
      Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów                 niematerialnych 43.1

43.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w kwocie 3 464 578 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z zakupem w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 2 819 090 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 18 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz zmianą stanu zaliczek na zakup środków trwałych i aktywów niematerialnych w kwocie 298 027 tysięcy złotych. Sprzedaż innych aktywów finansowych Wpływy z tytułu zbycia innych aktywów finansowych w kwocie 38 264 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze z wpływów ze zbycia przez spółki Grupy udziałów w spółce PŚZiPZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. w łącznej kwocie 34 359 tysięcy złotych.
(3 464 578) (3 933 673)
Sprzedaż innych aktywów finansowych 43.1

43.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w kwocie 3 464 578 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z zakupem w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 2 819 090 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 18 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz zmianą stanu zaliczek na zakup środków trwałych i aktywów niematerialnych w kwocie 298 027 tysięcy złotych. Sprzedaż innych aktywów finansowych Wpływy z tytułu zbycia innych aktywów finansowych w kwocie 38 264 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze z wpływów ze zbycia przez spółki Grupy udziałów w spółce PŚZiPZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o. w łącznej kwocie 34 359 tysięcy złotych.
38 264 4 237
Zaliczka na zakup akcji jednostki zależnej (232 500)
Nabycie innych aktywów finansowych (6 684) (4 920)
Dywidendy otrzymane 3 931 18 323
Odsetki otrzymane 1 068 40
Spłata udzielonych pożyczek 11 700 46 800
Udzielenie pożyczek (18 050) (108 800)
Pozostałe (184) 220
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 386 733) (4 180 488)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (20 622) (14 911)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów 452 325
Spłata pożyczek/kredytów 43.2

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 169 971 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 132 818 tysięcy złotych. Emisja dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 3 653 234 tysięcy złotych wynikają z wyemitowania przez jednostkę dominującą w 2014 r. długoterminowych, niezabezpieczonych obligacji na kwotę 1 750 000 tysięcy złotych w ramach Programu Emisji Obligacji z lipca 2013 r., obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych oraz obligacji długoterminowych w ramach umowy pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 tysięcy złotych. Ponadto, w grudniu 2014 r. jednostka zależna TAURON Sweden Energy AB (publ) wyemitowała obligacje długoterminowe o wartości nominalnej 168 000 tysięcy euro i wartości emisyjnej 166 572 tysiące euro (703 234 tysiące złotych). Powyższe transakcje zostały szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykup dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 148 200 tysięcy złotych wynikają z wcześniejszej spłaty przez jednostkę dominującą w 2014 r. obligacji transzy A w kwocie 848 200 tysięcy złotych oraz spłaty przez jednostkę dominującą  obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odsetki zapłacone W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 319 667 tysięcy złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nabycie udziałów niekontrolujących Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w kwocie 125 402 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z częściową zapłatą przez jednostkę dominującą za nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., w kwocie 77 500 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 34 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz z przekazaniem środków na odkup akcji własnych przez spółkę TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 26 897 tysięcy złotych.
(169 971) (141 226)
Emisja dłużnych papierów wartościowych 43.2

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 169 971 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 132 818 tysięcy złotych. Emisja dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 3 653 234 tysięcy złotych wynikają z wyemitowania przez jednostkę dominującą w 2014 r. długoterminowych, niezabezpieczonych obligacji na kwotę 1 750 000 tysięcy złotych w ramach Programu Emisji Obligacji z lipca 2013 r., obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych oraz obligacji długoterminowych w ramach umowy pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 tysięcy złotych. Ponadto, w grudniu 2014 r. jednostka zależna TAURON Sweden Energy AB (publ) wyemitowała obligacje długoterminowe o wartości nominalnej 168 000 tysięcy euro i wartości emisyjnej 166 572 tysiące euro (703 234 tysiące złotych). Powyższe transakcje zostały szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykup dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 148 200 tysięcy złotych wynikają z wcześniejszej spłaty przez jednostkę dominującą w 2014 r. obligacji transzy A w kwocie 848 200 tysięcy złotych oraz spłaty przez jednostkę dominującą  obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odsetki zapłacone W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 319 667 tysięcy złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nabycie udziałów niekontrolujących Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w kwocie 125 402 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z częściową zapłatą przez jednostkę dominującą za nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., w kwocie 77 500 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 34 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz z przekazaniem środków na odkup akcji własnych przez spółkę TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 26 897 tysięcy złotych.
3 653 234
Wykup dłużnych papierów wartościowych 43.2

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 169 971 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 132 818 tysięcy złotych. Emisja dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 3 653 234 tysięcy złotych wynikają z wyemitowania przez jednostkę dominującą w 2014 r. długoterminowych, niezabezpieczonych obligacji na kwotę 1 750 000 tysięcy złotych w ramach Programu Emisji Obligacji z lipca 2013 r., obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych oraz obligacji długoterminowych w ramach umowy pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 tysięcy złotych. Ponadto, w grudniu 2014 r. jednostka zależna TAURON Sweden Energy AB (publ) wyemitowała obligacje długoterminowe o wartości nominalnej 168 000 tysięcy euro i wartości emisyjnej 166 572 tysiące euro (703 234 tysiące złotych). Powyższe transakcje zostały szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykup dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 148 200 tysięcy złotych wynikają z wcześniejszej spłaty przez jednostkę dominującą w 2014 r. obligacji transzy A w kwocie 848 200 tysięcy złotych oraz spłaty przez jednostkę dominującą  obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odsetki zapłacone W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 319 667 tysięcy złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nabycie udziałów niekontrolujących Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w kwocie 125 402 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z częściową zapłatą przez jednostkę dominującą za nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., w kwocie 77 500 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 34 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz z przekazaniem środków na odkup akcji własnych przez spółkę TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 26 897 tysięcy złotych.
(1 148 200)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 33

33. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (1 233) (8 047)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (332 984) (350 510)
Dywidenda wypłacona łącznie (334 217) (358 557)
  Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie została podjęta decyzja odnośnie do propozycji wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 przez jednostkę dominującą. Ograniczenia w wypłacie dywidendy zostały opisane w nocie 31.4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 332 984 tysięcy złotych, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku netto, który wyniósł 1 688 972 tysiące złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. W dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 350 510 tysięcy złotych, co dawało 0,20 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. zysku netto, który wyniósł 1 435 188 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 czerwca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,19 0,20
   
(332 984) (350 510)
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym 33

33. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Dywidendy wypłacone w okresie
Dywidendy wypłacone z zysku w roku przez jednostki zależne (1 233) (8 047)
Dywidendy końcowe wypłacone z zysku w roku przez jednostkę dominującą (332 984) (350 510)
Dywidenda wypłacona łącznie (334 217) (358 557)
  Do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie została podjęta decyzja odnośnie do propozycji wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 przez jednostkę dominującą. Ograniczenia w wypłacie dywidendy zostały opisane w nocie 31.4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 332 984 tysięcy złotych, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku netto, który wyniósł 1 688 972 tysiące złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. W dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 350 510 tysięcy złotych, co dawało 0,20 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona z wypracowanego przez Spółkę w 2012 r. zysku netto, który wyniósł 1 435 188 tysięcy złotych. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 czerwca 2013 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej przez jednostkę dominującą za poszczególne lata przedstawiała się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Wypłacona dywidenda na akcję (w złotych) 0,19 0,20
   
(1 233) (8 047)
Odsetki zapłacone 43.2

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 169 971 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 132 818 tysięcy złotych. Emisja dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 3 653 234 tysięcy złotych wynikają z wyemitowania przez jednostkę dominującą w 2014 r. długoterminowych, niezabezpieczonych obligacji na kwotę 1 750 000 tysięcy złotych w ramach Programu Emisji Obligacji z lipca 2013 r., obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych oraz obligacji długoterminowych w ramach umowy pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 tysięcy złotych. Ponadto, w grudniu 2014 r. jednostka zależna TAURON Sweden Energy AB (publ) wyemitowała obligacje długoterminowe o wartości nominalnej 168 000 tysięcy euro i wartości emisyjnej 166 572 tysiące euro (703 234 tysiące złotych). Powyższe transakcje zostały szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykup dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 148 200 tysięcy złotych wynikają z wcześniejszej spłaty przez jednostkę dominującą w 2014 r. obligacji transzy A w kwocie 848 200 tysięcy złotych oraz spłaty przez jednostkę dominującą  obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odsetki zapłacone W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 319 667 tysięcy złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nabycie udziałów niekontrolujących Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w kwocie 125 402 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z częściową zapłatą przez jednostkę dominującą za nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., w kwocie 77 500 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 34 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz z przekazaniem środków na odkup akcji własnych przez spółkę TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 26 897 tysięcy złotych.
(273 392) (229 431)
Nabycie udziałów niekontrolujących 43.2

43.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Spłata pożyczek/kredytów Wydatki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kwocie 169 971 tysięcy złotych wynikają w głównej mierze ze spłaty rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez jednostkę dominującą w kwocie 132 818 tysięcy złotych. Emisja dłużnych papierów wartościowych Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w kwocie 3 653 234 tysięcy złotych wynikają z wyemitowania przez jednostkę dominującą w 2014 r. długoterminowych, niezabezpieczonych obligacji na kwotę 1 750 000 tysięcy złotych w ramach Programu Emisji Obligacji z lipca 2013 r., obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych oraz obligacji długoterminowych w ramach umowy pomiędzy Spółką a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 900 000 tysięcy złotych. Ponadto, w grudniu 2014 r. jednostka zależna TAURON Sweden Energy AB (publ) wyemitowała obligacje długoterminowe o wartości nominalnej 168 000 tysięcy euro i wartości emisyjnej 166 572 tysiące euro (703 234 tysiące złotych). Powyższe transakcje zostały szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wykup dłużnych papierów wartościowych Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych w kwocie 1 148 200 tysięcy złotych wynikają z wcześniejszej spłaty przez jednostkę dominującą w 2014 r. obligacji transzy A w kwocie 848 200 tysięcy złotych oraz spłaty przez jednostkę dominującą  obligacji krótkoterminowych w ramach transzy E w kwocie 300 000 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 35.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odsetki zapłacone W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. całkowita wartość odsetek zapłaconych przez Grupę z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych (wraz ze zrealizowanym zabezpieczeniem z instrumentów IRS) oraz umów leasingu finansowego wyniosła 319 667 tysięcy złotych. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych poniesione koszty finansowania zewnętrznego aktywowane w bieżącym okresie na składniki aktywów  jako wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych w przepływach z działalności inwestycyjnej. Nabycie udziałów niekontrolujących Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących w kwocie 125 402 tysięcy złotych związane są w głównej mierze z częściową zapłatą przez jednostkę dominującą za nabycie akcji TAURON Wydobycie S.A. od Kompanii Węglowej S.A., w kwocie 77 500 tysięcy złotych, co zostało szerzej opisane w nocie 34 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz z przekazaniem środków na odkup akcji własnych przez spółkę TAURON Ciepło Sp. z o.o. w kwocie 26 897 tysięcy złotych.
(125 402) (37 021)
Otrzymane dotacje 63 139 89 024
Pozostałe (8 820) (9 303)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   1 635 749 (249 100)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   866 923 (350 506)
Różnice kursowe netto (177) (1 858)
Środki pieniężne na początek okresu 28

28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, najczęściej od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Środki pieniężne w banku i w kasie 410 082 153 103
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 1 009 991 482 206
Inne 836 1 600
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 420 909 636 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 116 568 121 129
Kredyt w rachunku bieżącym (11 918) (93 645)
Różnice kursowe i pozostałe różnice (920) (2 116)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 408 071 541 148
  Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych. Spadek salda kredytu w rachunku bieżącym związany jest w głównej mierze z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2014 r.  Grupa nie posiada finansowania zewnętrznego w postaci kredytów w rachunku bieżącym w ramach umowy cash pool, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. finansowanie to wynosiło 88 515 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwocie 37 341  tysięcy złotych posiadanych przez jednostkę dominującą oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji  w łącznej kwocie 72 138 tysięcy złotych.
541 148 891 654
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 28

28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, najczęściej od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Środki pieniężne w banku i w kasie 410 082 153 103
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 1 009 991 482 206
Inne 836 1 600
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 420 909 636 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 116 568 121 129
Kredyt w rachunku bieżącym (11 918) (93 645)
Różnice kursowe i pozostałe różnice (920) (2 116)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 408 071 541 148
  Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych. Spadek salda kredytu w rachunku bieżącym związany jest w głównej mierze z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2014 r.  Grupa nie posiada finansowania zewnętrznego w postaci kredytów w rachunku bieżącym w ramach umowy cash pool, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. finansowanie to wynosiło 88 515 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwocie 37 341  tysięcy złotych posiadanych przez jednostkę dominującą oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji  w łącznej kwocie 72 138 tysięcy złotych.
1 408 071 541 148
o ograniczonej możliwości dysponowania 28

28. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, najczęściej od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Środki pieniężne w banku i w kasie 410 082 153 103
Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 1 009 991 482 206
Inne 836 1 600
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 420 909 636 909
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 116 568 121 129
Kredyt w rachunku bieżącym (11 918) (93 645)
Różnice kursowe i pozostałe różnice (920) (2 116)
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 1 408 071 541 148
  Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych wykazywanym w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a stanem wykazywanym w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących oraz różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych. Spadek salda kredytu w rachunku bieżącym związany jest w głównej mierze z faktem, iż na dzień 31 grudnia 2014 r.  Grupa nie posiada finansowania zewnętrznego w postaci kredytów w rachunku bieżącym w ramach umowy cash pool, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. finansowanie to wynosiło 88 515 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią w głównej mierze: saldo środków pieniężnych na rachunku rozliczeniowym do obsługi obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w kwocie 37 341  tysięcy złotych posiadanych przez jednostkę dominującą oraz salda środków pieniężnych na rachunkach wadiów i kaucji  w łącznej kwocie 72 138 tysięcy złotych.
116 568 121 129

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.