Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody ze sprzedaży 11

11. Przychody ze sprzedaży

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów bez wyłączenia akcyzy 12 648 676 13 413 345
Podatek akcyzowy (453 850) (448 585)
Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów, w tym: 12 194 826 12 964 760
Energia elektryczna 10 503 015 11 148 161
Energia cieplna 629 766 657 396
Prawa majątkowe pochodzenia energii 213 062 156 791
Prawa do emisji gazów cieplarnianych 4 469 63 608
Rekompensata z tytułu rozwiązania KDT (18 886)
Węgiel 470 519 628 091
Dmuch wielkopiecowy 159 422 147 565
Powietrze sprężone 71 122 70 322
Produkty przemiałowni 31 813 27 654
Gaz 23 586 2 710
Pozostałe towary, produkty i materiały 88 052 81 348
Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 6 193 716 6 114 597
Usługi dystrybucyjne i handlowe 5 816 878 5 701 653
Opłaty za przyłączanie odbiorców 122 594 158 695
Usługi konserwacji oświetlenia drogowego 111 634 98 002
Przychody z tytułu kolizji energetycznych i ciepłowniczych 20 463 31 928
Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej 6 618 8 095
Pozostałe usługi 115 529 116 224
Pozostałe przychody 52 221 51 765
Razem przychody ze sprzedaży 18 440 763 19 131 122
18 440 763 19 131 122
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług 12 (15 512 063) (15 990 461)
Zysk ze sprzedaży   2 928 700 3 140 661
Pozostałe przychody operacyjne 13

13. Pozostałe przychody operacyjne

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Otrzymane lub należne kary, grzywny, odszkodowania 27 530 51 517
Rozwiązanie rezerw na bezumowne korzystanie z nieruchomości 46 588 8 297
Rozwiązanie pozostałych rezerw 61 112 6 077
Dotacje oraz przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od dotacji do lub nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 25 335 20 998
Nadwyżka wartości objętych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu nad wartością wniesionych aktywów 38 965
Spadek szacunków rezerw dla obecnych emerytów i rencistów w związku ze zmianą zasad wypłaty świadczeń 17 326
Rozwiązanie pozostałych odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów 4 334 2 107
Otrzymane lub należne zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych i procesowych 2 253 3 674
Przedawnione/umorzone zobowiązania 7 721 2 886
Pozostałe 19 468 14 554
Razem pozostałe przychody operacyjne 233 306 127 436
  W roku 2014 Grupa rozpoznała znaczne przychody z tytułu rozwiązania pozostałych rezerw: rezerwy na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych oraz rezerwy na spory sądowe, roszczenia i pozostałe rezerwy, o czym szerzej w nocie 39.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W wyniku transakcji objęcia udziałów we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. o wartości 374 883 tysiące złotych w zamian za wniesione aktywa w postaci Elektrowni Blachownia i Zakładu Wytwarzania Nowa o wartości 335 918 tysięcy złotych rozpoznano zysk w wysokości 38 965 tysięcy złotych. Transakcja została szerzej opisana w nocie 21 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
233 306 127 436
Koszty sprzedaży 12 (549 164) (553 502)
Koszty ogólnego zarządu 12 (664 187) (645 406)
Pozostałe koszty operacyjne 14

14. Pozostałe koszty operacyjne

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Utworzenie rezerw na bezumowne korzystanie z nieruchomości (35 614) (39 263)
Utworzenie pozostałych rezerw bilansowych (27 414) (27 129)
Strata ze zbycia środków trwałych/aktywów niematerialnych (10 224) (5 274)
Koszty szkód elektrycznych i innych w majątku trwałym (7 378) (10 779)
Koszty działalności socjalnej (1 647) (2 048)
Koszty sądowe, egzekucyjne, procesowe (8 561) (6 602)
Kary, grzywny, odszkodowania (4 098) (3 998)
Utworzenie odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów (1 667) (6 483)
Pracownicy oddelegowani (4 271) (4 142)
Darowizny (2 439) (2 131)
Składki na rzecz organizacji (2 726) (2 252)
Odpisanie zaniechanych inwestycji i produkcji oraz likwidowanych materiałów (1 826) (7 297)
Koszty akcji ratowniczej (3 414)
Korekta podatku od nieruchomości za lata poprzednie (1 129) (1 134)
Pozostałe (9 548) (13 177)
Razem pozostałe koszty operacyjne (118 542) (135 123)

(118 542) (135 123)
Zysk operacyjny   1 830 113 1 934 066
Przychody finansowe 15

15. Przychody finansowe

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: 78 447 96 696
Przychody odsetkowe 51 315 69 914
Przychody z tytułu dywidendy 3 931 18 323
Rozwiązanie odpisów aktualizujących 292 3 014
Zysk ze zbycia inwestycji 22 909 4 506
Przychody netto z tytułu zrealizowanych instrumentów pochodnych 939
Pozostałe przychody finansowe 7 751 2 561
Razem przychody finansowe 86 198 99 257
  Zysk ze zbycia inwestycji powstał głównie w wyniku transakcji sprzedaży udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III Sp. z o.o. – zysk ze zbycia inwestycji wyniósł 22 788 tysięcy złotych. Dodatkowe informacje dotyczące transakcji zostały zawarte w nocie 49.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
86 198 99 257
Koszty finansowe 16

16. Koszty finansowe

Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Koszty z tytułu instrumentów finansowych, w tym: (328 847) (271 402)
Koszty odsetkowe (285 474) (237 021)
Utworzenie odpisów aktualizujących (2 170) (18 304)
Aktualizacja wartości instrumentów finansowych (12 236) (1 049)
Różnice kursowe (14 340) (2 364)
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (14 013) (12 664)
Koszty netto z tytułu zrealizowanych instrumentów pochodnych (614)
Pozostałe koszty finansowe, w tym: (88 313) (75 591)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (64 096) (65 125)
Inne koszty finansowe (24 217) (10 466)
Razem koszty finansowe (417 160) (346 993)
  Aktualizacja wartości instrumentów finansowych odnosi się do wyceny instrumentów pochodnych posiadanych przez jednostkę dominującą. Wzrost kosztów z tytułu wyceny instrumentów pochodnych związany jest głównie z ujemną wyceną kontraktu terminowego swap procentowy Interest Rate Swap (IRS), który częściowo zabezpieczał przepływy odsetkowe związane z transzą A obligacji, która w dniu 29 grudnia 2014 r. została wykupiona. Do momentu wcześniejszego wykupu ujęcie księgowe tego instrumentu podlegało zasadom rachunkowości zabezpieczeń. W związku z zamknięciem pozycji zabezpieczanej IRS przestał podlegać rachunkowości zabezpieczeń i jego wycena bilansowa w wysokości 13 380 tysięcy złotych została odpowiednio ujęta w wyniku finansowym.
(417 160) (346 993)
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 21

21. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.          Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 r. z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 50% i w organie stanowiącym na poziomie 50% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. Na mocy umów zawartych w dniu 20 czerwca 2012 r. pomiędzy PGNiG S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. w celu spełnienia warunków koniecznych do udzielenia finansowania Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny, TAURON Polska Energia S.A. udzieliła Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. pożyczek, których salda na dzień bilansowy wynosiły:  
Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Kapitał Odsetki Kapitał Odsetki
Pożyczka podporządkowana 177 000 21 331 177 000 12 310
Pożyczka VAT 5 850 12
Razem pożyczki dla Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.,
w tym:
182 850 21 343 177 000 12 310
Długoterminowa 177 000 21 331 177 000 12 310
Krótkoterminowa 5 850 12
  Wartość przekazanych środków z tytułu pożyczki podporządkowanej wynosiła na dzień bilansowy 177 000 tysięcy złotych, co zgodnie z postanowieniami umownymi stanowi maksymalną wartość pożyczki. Całkowita spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić nie później niż do końca 2032 r. Przychody finansowe z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. wyniosły 9 139 tysięcy złotych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zaprezentowała przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. jedynie w stopniu odzwierciedlającym udziały niepowiązanych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. W dniu 5 września 2012 r. spółka zależna TAURON Wytwarzanie S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Spółka ta została powołana w celu kompleksowej realizacji inwestycji, która obejmować będzie przygotowanie, budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy ok. 850 MWe na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Blachownia. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. jako wspólne przedsięwzięcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym została ujęta metodą praw własności. TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział w kapitale spółki w wysokości 50% i w organie stanowiącym na poziomie 50% wykonywany poprzez TAURON Wytwarzanie S.A. W dniu 30 grudnia 2013 r. TAURON Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Wytwarzanie S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w spółce Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Przyczyną zawieszenia jest bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu skutkująca wzrostem ryzyka inwestycyjnego i powstałą w związku z tym potrzebą weryfikacji i optymalizacji projektu. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. nie nastąpiły zmiany w statusie projektu. Strony zobowiązały się do zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o., zabezpieczenia dotychczasowych rezultatów projektu, w szczególności zapewnienia aktualności posiadanej dokumentacji oraz  ciągłego monitorowania rynku energii i otoczenia regulacyjnego, pod kątem możliwie szybkiego wznowienia realizacji projektu. Strony porozumienia postanowiły, że decyzja o wznowieniu realizacji projektu zapadnie w drodze odrębnego porozumienia, które zgodnie z przewidywaniami stron powinno zostać podpisane do dnia 31 grudnia 2016 r. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne W dniu 9 lipca 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. utworzyła spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz TAMEH POLSKA Sp. z o.o., obie z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Spółki zostały zawiązane w celu realizacji wspólnego projektu  Grupy TAURON oraz Grupy ArcelorMittal. W dniu 11 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal. Jest to umowa wspólników w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. W dniu 26 listopada 2014 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki TAMEH POLSKA Sp. z o.o. 96,83% udziałów w podwyższonym kapitale TAMEH POLSKA Sp. z o.o. objęte zostało przez Spółkę i pokryte aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstw: TAURON Wytwarzanie S.A. (Elektrownia Blachownia) oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. (Zakład Wytwarzania Nowa). Pozostała część udziałów objęta została przez spółki Grupy ArcelorMittal i pokryta aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland S.A. (Elektrociepłownia Kraków). W dniu 10 grudnia 2014 r. zarejestrowany został podział spółek TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o. w drodze wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw wnoszonych do TAMEH POLSKA Sp. z o.o. W wyniku podziału kapitał zakładowy TAURON Ciepło Sp. z o.o. został obniżony o kwotę 276 877 tysięcy złotych, tj. z kwoty 1 375 226 tysięcy złotych do kwoty 1 098 349 tysięcy złotych. Podział spółki TAURON Wytwarzanie S.A. dokonany został bez obniżenia kapitału podstawowego. W dniu 11 grudnia 2014 r. Spółka sprzedała 50% udziałów spółki TAMEH HOLDING Sp. z o.o. o wartości 41 tysięcy złotych do spółki ArcelorMittal Poland S.A. W tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. podjęło również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5 tysięcy złotych do kwoty 658 681 tysięcy złotych. W dniu 19 grudnia 2014 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału TAMEH HOLDING Sp. z o.o. TAURON Polska Energia S.A. objęła 50% udziałów w podwyższonym kapitale TAMEH HOLDING Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci posiadanych udziałów TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Jednocześnie 50% udziałów zostało objęte przez spółki Grupy ArcelorMittal w zamian za aport w postaci posiadanych udziałów TAMEH POLSKA Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (obecnie: TAMEH Czech s.r.o.). Wartość objętych udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. wyniosła 374 883 tysiące złotych. Cena zakupu obejmowanych udziałów powiększona została o koszty nabycia w kwocie 873 tysiące złotych. Wartość przekazanych przez Grupę aktywów netto wyniosła 335 918 tysięcy złotych. W konsekwencji przeprowadzonych transakcji,  w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. obie grupy kapitałowe posiadają po 50% udziałów. TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły: Zakład Wytwarzania Nowa, Elektrownia Blachownia, Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków), a także posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. prezentuje poniższa nota:  
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. TAMEH HOLDING Sp. z o.o.* Stan na 31 grudnia 2014
Aktywa trwałe (długoterminowe) 973 128 27 351 985 875 1 986 354
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 53 283 36 920 319 756 409 959
Zobowiązania długoterminowe (-) (900 635) (34 085) (934 720)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (92 570) (59) (433 758) (526 387)
Razem aktywa netto 33 206 64 212 837 788 935 206
Udział w aktywach netto 16 603 32 106 418 894 467 603
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (11 127) (11 127)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 5 476 32 106 377 002 414 584
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 54 490 17 446 17 990
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć
(2 183) 42 1 205 (936)
*  Zaprezentowane informacje dotyczą TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz  jej podmiotów zależnych  i mają charakter wstępny w związku z tym, iż nie nastąpiło jeszcze ostateczne rozliczenie nabycia spółek zależnych przez TAMEH HOLDING Sp. z o.o.
  Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal. Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. prezentuje poniższa nota:  
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. Stan na 31 grudnia 2013
Aktywa trwałe (długoterminowe) 728 455 27 710 756 165
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 9 588 36 624 46 212
Zobowiązania długoterminowe (-) (697  185) (697 185)
Zobowiązania krótkoterminowe (-) (3 203) (64) (3 267)
Razem aktywa netto 37 655 64 270 101 925
Udział w aktywach netto 18 786 32 064 50 850
Eliminacja transakcji ze spółkami Grupy (6 452) (6 452)
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 12 334 32 064 44 398
Udział w przychodach wspólnych przedsięwzięć 110 540 650
Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć
(2 383) (326) (2 709)
(936) (2 709)
Zysk brutto   1 498 215 1 683 621
Podatek dochodowy 17.1

17.1. Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone dnia 31 grudnia 2014 r. i dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Bieżący podatek dochodowy (238 340) (397 641)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (258 363) (401 918)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 20 023 4 277
Odroczony podatek dochodowy (74 315) 60 505
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (312 655) (337 136)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów 68 172 (10 495)
 
(312 655) (337 136)
Zysk netto   1 185 560 1 346 485
    
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy:   (16 123) 25 791
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających   (20 207) 33 397
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej   245 (1 261)
Podatek dochodowy 17.1

17.1. Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone dnia 31 grudnia 2014 r. i dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Bieżący podatek dochodowy (238 340) (397 641)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (258 363) (401 918)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 20 023 4 277
Odroczony podatek dochodowy (74 315) 60 505
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (312 655) (337 136)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów 68 172 (10 495)
 
3 839 (6 345)
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy:   (274 261) 17 697
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia   (338 594) 21 847
Podatek dochodowy 17.1

17.1. Obciążenia podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone dnia 31 grudnia 2014 r. i dnia 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:  
Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
Bieżący podatek dochodowy (238 340) (397 641)
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (258 363) (401 918)
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 20 023 4 277
Odroczony podatek dochodowy (74 315) 60 505
Podatek dochodowy wykazywany w wyniku finansowym (312 655) (337 136)
Podatek dochodowy dotyczący pozostałych całkowitych dochodów 68 172 (10 495)
 
64 333 (4 150)
Pozostałe całkowite dochody, po uwzględnieniu podatku   (290 384) 43 488
Całkowite dochody   895 176 1 389 973
   
Zysk netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej   1 180 893 1 308 318
Udziałom niekontrolującym   4 667 38 167
Całkowity dochód przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej   890 879 1 349 123
Udziałom niekontrolującym   4 297 40 850
    
Zysk na jedną akcję (w złotych): 32

32. Zysk przypadający na jedną akcję

Zysk na jedną akcję (w złotych) Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej                            0,67                            0,75
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję zaprezentowanego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.  
Rok zakończony
 31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
Zysk netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 180 893 1 308 318
Liczba akcji zwykłych 1 752 549 394 1 752 549 394
   
– podstawowy i rozwodniony z zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej   0,67 0,75

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.