Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem spółki do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wymienione w poniższej tabeli.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
Kompetencje opiniodawcze
1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. sporządzanie, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego spółki, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego spółki dokonanego w danym roku obrotowym w innych podmiotach prawa handlowego,
5. opiniowanie Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,
6. opiniowanie i zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
7. opiniowanie rocznego planu prowadzenia działalności sponsoringowej oraz rocznego raportu z jego realizacji.
Kompetencje stanowiące
1. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznego planu rzeczowo-finansowego spółki i Grupy Kapitałowej,
3. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu spółki, przygotowanego przez Zarząd spółki,
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
5. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
6. nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w złotych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nabywanych od spółek Grupy Kapitałowej, nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału,
7. w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obligacji emitowanych przez spółki Grupy Kapitałowej oraz innych składników aktywów trwałych nabywanych od spółek Grupy Kapitałowej, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
8. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, a także innych składników aktywów trwałych, które w wyniku rozporządzania zostaną zbyte lub obciążone na rzecz spółek Grupy Kapitałowej,
9. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
10. wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł,
11. wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
12. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych niż spółki Grupy Kapitałowej spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,
13. zbycie akcji lub udziałów o wartości przekraczającej równowartość 5 000 tys. EUR w zł, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji lub udziałów na rzecz spółek Grupy Kapitałowej,
14. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów spółki za granicą,
15. określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na ZW spółek, w których spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w następujących sprawach:
a) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 5 000 tys. EUR w zł,
b) rozwiązania i likwidacji spółki.
Kompetencje Rady Nadzorczej spółki dotyczące Zarządu
1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki,
3. zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów,
4. delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, i ustalanie im wynagrodzenia z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez oddelegowanego jako Członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu oddelegowania do czasowego sprawowania czynności Członka Zarządu nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla Członka Zarządu, w miejsce którego Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany,
5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w spółce, i zawieranie umowy o sprawowanie zarządu w spółce,
7. udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
Pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej spółki
1. sporządzanie sprawozdań z nadzoru realizacji przez Zarząd inwestycji, w tym zakupu aktywów trwałych, a w szczególności opiniowanie prawidłowości i efektywności wydatkowania środków pieniężnych z tym związanych,
2. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.