Prawa akcjonariuszy

Poniższa tabela przedstawia opis praw akcjonariuszy spółki związanych z Walnym Zgromadzeniem zgodnie ze Statutem spółki, Kodeksem spółek handlowych i Regulaminem Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.

Opis praw akcjonariuszy związanych z Walnym Zgromadzeniem

Lp. Prawa akcjonariuszy Opis praw akcjonariuszy
1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie. Może ono zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mailowy spółki, wskazany przez spółkę na stronie internetowej w zakładce „Relacje inwestorskie”. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
2. Umieszczenie spraw w porządku obrad Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia w postaci elektronicznej na adres e-mailowy spółki bądź w formie pisemnej na adres spółki.
3. Zapoznanie się z listą akcjonariuszy Akcjonariusze mogą zapoznać się z listą akcjonariuszy w siedzibie Zarządu spółki przez 3 dni powszednie bezpośrednio poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą również żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zgłosić firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Reprezentowanie akcjonariusza przez pełnomocnika Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Współuprawnieni z akcji mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu jedynie poprzez wspólnego przedstawiciela (pełnomocnika). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze wybierają przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko jednego kandydata, wybór może odbyć się przez aklamację.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej Każdy akcjonariusz może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów na członka Komisji Skrutacyjnej, wybieranej przez Walne Zgromadzenie, oraz głosować maksymalnie na trzech kandydatów.
8. Zgłoszenie projektu uchwały Do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mają prawo do wniesienia propozycji zmian do treści projektu uchwały proponowanego do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w ramach danego punktu porządku obrad lub do zgłoszenia własnego projektu takiej uchwały. Propozycje zmian lub projekty uchwał wraz z uzasadnieniem można składać pisemnie na ręce Przewodniczącego albo ustnie do protokołu obrad.
9. Zgłoszenie sprzeciwu Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu przez Walne Zgromadzenie chcą zgłosić swój sprzeciw, powinni bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania wyrazić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania przed przystąpieniem do następnego punktu porządku obrad. W razie późniejszego zgłoszenia sprzeciwu, jednak nie później niż do zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze powinni wskazać, przeciwko której uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie zgłaszają sprzeciw. Akcjonariusze zgłaszający swój sprzeciw przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia mogą zgłosić do protokołu obrad jego zwięzłe uzasadnienie.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.