Perspektywy rozwoju branży

Postępująca poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i systematyczne zbliżanie się do poziomu rozwoju gospodarek zachodnioeuropejskich będą powodować wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W ocenie Ministerstwa Gospodarki popyt na energię w 2020 r. wyniesie 169,3 TWh, a w 2030 r. 217,4 TWh wobec ubiegłorocznego zużycia na poziomie 158,7 TWh.

Niebagatelny wpływ na kształt polskiego rynku energetycznego mają decyzje podejmowane na szczeblu europejskim. Pod koniec października 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2021–2030. Rada zatwierdziła wiążący cel unijny zakładający redukcję gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Redukcja w sektorach objętych ETS (Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji) ma wynieść 43 proc. Dla sektora energetycznego w Polsce utrzymany został przydział bezpłatnych uprawnień. Z szacunków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wynika, że do polskiej energetyki w latach 2021–2030 trafi 280 mln bezpłatnych uprawnień.

Na rozwój branży energetycznej wpływać będzie nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która została uchwalona na początku 2015 r. Nowe prawo wprowadza system aukcji  – środki przeznaczane na wsparcie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będą trafiały w pierwszej kolejności do tych wytwórców, którzy zaakceptują najniższą cenę za wytworzenie jednostki energii elektrycznej.

W związku z zaawansowanym wiekiem części polskich jednostek wytwórczych (blisko 45 proc. urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, około 77 proc. ponad 20 lat), sektor energetyczny stoi przed wyzwaniem ich zastąpienia poprzez budowę nowych źródeł wytwórczych. Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 r., przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, zakłada, że do 2020 r. z krajowego systemu wytwórczego wycofane zostanie ok. 6,5 GW mocy. W wariancie optymistycznym Ministerstwo Gospodarki zakłada, że do 2019 r. powstaną nowe bloki energetyczne o zbliżonej mocy. Aktualnie trwa budowa m.in. bloków energetycznych w Jaworznie, Opolu i Kozienicach.

W latach 20. do systemu energetycznego powinny zostać włączone dwie elektrownie jądrowe o łącznej mocy 6 GW. Łączne nakłady na budowę pierwszej elektrowni jądrowej (3 GW) wraz z kosztami przygotowawczymi szacowane są na 40–60 mld zł.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.