Notowania

Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2010 r. W 2014 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 4,04 zł do 5,69 zł (według cen zamknięcia). Kurs podczas ostatniej sesji w 2013 r. osiągnął poziom 4,37 zł. Rok później cena wyniosła 5,05 zł. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki w 2014 r. wyniosła 20,07 proc.

W 2014 r. indeks WIG20 obniżył się o 3,54 proc., a indeks WIG30 stracił w tym czasie 1,97 proc. Wśród głównych przyczyn słabej kondycji polskich indeksów giełdowych można wskazać reformę części kapitałowej systemu emerytalnego („reforma OFE”) oraz niepewną sytuację geopolityczną związaną z konfliktem na Ukrainie.

diamenty

Znacznie lepiej od rynku zachowywały się kursy spółek z sektora energetycznego, efektem tego był wzrost w 2014 r. indeksu WIG-Energia o ponad 23,58 proc. Jak wskazują analitycy, głównymi czynnikami wzrostu wycen spółek energetycznych w 2014 r. były zatrzymanie spadku rynkowych cen energii elektrycznej oraz odsunięcie w czasie dużych nakładów inwestycyjnych na rozwój mocy wytwórczych.

Na koniec 2014 r. akcje TAURON Polska Energia wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

 • WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 1,835 proc.,
 • WIG-Poland – indeks, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 1,907 proc.,
 • WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych
  i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział TAURON w indeksie WIG20: 2,770 proc.,
 • WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na  Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 2,550 proc.,
 • WIG-Energia – indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące
  w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 16,514 proc.,
 • Respect Index – indeks grupuje w swoim portfelu spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział TAURON w Respect Index: 5,347 proc.,
 • MSCI Emerging Markets Index – indeks obejmujący kluczowe spółki notowane na giełdach na rynkach wschodzących. Udział TAURON w indeksie MSCI Emerging Markets Index: 0,0406 proc.,
 • MSCI Poland Standard Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. Udział TAURON w indeksie MSCI Poland Standard Index: 2,3984 proc.,
 • CECE Index – indeks Giełdy Wiedeńskiej, obejmujący największe spółki Europy Środkowo-Wschodniej. Udział TAURON w indeksie CECE: 2,27 proc.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.