Misja, wizja, cele strategiczne

W czerwcu 2014 r. Zarząd TAURON przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument „Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2023", który jest aktualizacją Strategii Korporacyjnej przyjętej i zatwierdzonej w 2011 r.

Aktualizując Strategię Korporacyjną, uwzględniono między innymi zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne, w którym najistotniejszymi czynnikami kształtującymi sektor są unijne i krajowe regulacje dotyczące warunków funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce.

Zaktualizowana Strategia Korporacyjna utrzymała dotychczasową misję, wizję i cel nadrzędny Grupy TAURON. Misją Grupy jest „Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy”, wizją jest „Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie”. Nadrzędnym celem strategicznym jest ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Realizacja powyższego celu mierzona jest na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości, tj.: przyrostu EBITDA i poziomu ROIC.

Kluczowym kierunkiem Strategii Korporacyjnej jest koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności, rozumiany jako nieprzerwane dążenie do doskonałości operacyjnej oraz budowania efektywnej organizacji poprzez podnoszenie efektywności działania Grupy TAURON. Kolejnym celem jest zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne, które ze względu na specyfikę działalności Grupy w dalszym ciągu pozostają istotne.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2014–2023 wyniosą ok. 37 mld zł, w tym ok. 29 mld zł w latach 2014–2020.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


LataWydobycieWytwarzanieDystrybucjaOZECiepłoPozostałe
Nakłady inwestycyjne w podziale na obszary (mld zł)
2014-201716,77,90,41,80,9
2018-20231,62,313,200,80,5

 

Celem planowanych i realizowanych inwestycji jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie około 2200 MW, w tym w szczególności:

  • około 1 000 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy),
  • około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola i około 450 MW w Elektrowni Łagisza),
  • około 500 MW w energetyce wiatrowej.

 

Główne cele strategiczne

 

Wzrost skoncentrowany będzie w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. W Obszarach Wytwarzanie, Ciepło i OZE planuje się odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu ok. 6,15 GW w 2023 r. Ważnymi obszarami wzrostu są również Obszary Dystrybucja i Sprzedaż.

W ramach rozpoczętych projektów inwestycyjnych zostaną uruchomione moce wytwórcze na poziomie ok. 2 200 MW.

Obecnie 92 proc. zainstalowanych mocy wytwórczych przypada na technologie oparte na węglu kamiennym. Strategia Grupy zakłada, że do 2023 r. udział mocy opartych na technologiach węglowych spadnie do ok. 74 proc., z czego 25 proc. przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej i biomasowej, wyniesie ok. 26 proc.

Wobec konieczności budowy zdywersyfikowanego portfela wytwórczego, co wynika między innymi z rosnących obostrzeń związanych z emisją CO2, Grupa TAURON prowadzi działania zmierzające do uczestnictwa w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez nabycie od PGE 10 proc. w kapitale zakładowym utworzonej spółki celowej PGE EJ1.

Wzrost wiąże się także z rozwojem inteligentnej infrastruktury sieciowej w Obszarze Dystrybucja, w którym przedsięwzięcia inwestycyjne będą głównie obejmować przyłączenia nowych odbiorców i źródeł, jak również związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku.

Duże znaczenie w Strategii przypisywane jest do obszaru badań i rozwoju w Grupie TAURON. Efektywne zarządzanie realizacją prac badawczo-rozwojowych w spółkach Grupy ma na celu intensyfikację działań innowacyjnych oraz maksymalizację korzyści płynących z dostępu do wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji takich przedsięwzięć.

Realizując Strategię, która przewiduje dalszą poprawę efektywności operacyjnej i inwestycyjnej, w 2014 r. kontynuowano działania restrukturyzacyjne poprzez poprawę procesów zarządczych oraz integrację funkcji wsparcia. Obejmuje to również ograniczanie działalności niepodstawowej, outsourcing usług niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Grupy, jak również prowadzenie wspólnej polityki zakupowej w zakresie zakupów skonsolidowanych i strategicznych.

Priorytetowe podejście do dyscypliny budżetowej obowiązuje w każdym obszarze biznesowym w zakresie wydatków inwestycyjnych i kosztów operacyjnych. Realizowane działania związane z poprawą efektywności operacyjnej i inwestycyjnej pozwoliły przygotować Grupę TAURON do funkcjonowania w zmiennych warunkach rynkowych, a w szczególności przy dużej zmienności cen paliw, energii, uprawnień do emisji itp.

W 2014 r. kontynuowano program poprawy efektywności kosztów operacyjnych na lata 2013–2015. Program został opracowany i jest realizowany z uwzględnieniem celu, jakim jest zapewnienie wzrostu wartości Grupy TAURON. Przygotowano projekty konsolidacyjne i restrukturyzacyjne, których realizacja przyniesie obniżenie kosztów na poziomie ok. 864 mln zł w latach 2013–2015. Grupa dąży do obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów – największy udział przypada na Obszar Dystrybucja i Obszar Wytwarzanie. Program ograniczania kosztów operacyjnych jest jednym z filarów utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej. W latach 2013–2014 zrealizowano oszczędności na poziomie ok. 720 mln zł.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Wartość (mln zł)
Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 (mln zł)
Wydobycie28
Wytwarzanie387
Ciepło33
Dystrybucja416
Oszczędności864

 

Segment Oszczędności
zrealizowane
w latach
2013-2014
(mln zł)
Oszczędności
zaplanowane
na lata
2013-2015
(mln zł)
% realizacji Główne inicjatywy
Dystrybucja 292 416 70 Wdrożenie docelowego modelu biznesowego, eliminacja dublujących się funkcji

Zmiana zasad kwalifikowania wydatków do nakładów lub kosztów

Optymalizacja różnicy bilansowej

Optymalizacja procesów IT

Integracja funkcji biznesowych w obszarze serwisu

Optymalizacja usług obcych

Wytwarzanie (w tym OZE) 322 387 83 Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów

Ograniczenie remontów dla najmniej efektywnych jednostek

Optymalizacja kosztów ogólnozakładowych

Outsourcing części funkcji, głównie w obszarze remontów

Poprawa sprawności urządzeń, optymalizacja wolumenu produkcji oraz kosztów operacyjnych w elektrowniach wodnych

Obniżenie kosztów serwisu i utrzymania ruchu farm wiatrowych

Ciepło 42 33 127 Restrukturyzacja zatrudnienia

Ograniczenie strat sprężonego powietrza

Restrukturyzacja majątku

Optymalizacja kosztów usług obcych

Optymalizacja polityki zakupowej

Wydobycie 27 28 97 Budowa instalacji wytwarzania azotu

Rozbudowa stacji odwadniania mułów

Uzdatnianie wody pitnej

Aukcje elektroniczne w zamówieniach publicznych

Stosowanie wykładki mechanicznej przy drążeniu wyrobisk

Pozostałe Segmenty 36 Restrukturyzacja zatrudnienia, ograniczenie kosztów usług obcych
Razem 719 864 83

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i regulacyjnym, ze względu na specyfikę działalności Grupy TAURON i silną ekspozycję na zmiany w przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii i polega między innymi na ciągłym monitorowaniu działalności legislacyjnej dotyczącej rynku energii na poziomie UE i w Polsce. Zarządzanie ryzykiem rynkowym odbywa się we wszystkich obszarach biznesowych, a koordynowane jest przez TAURON Polska Energia.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym koncentruje się głównie na obrocie energią. W celu optymalizacji ryzyka rynkowego i regulacyjnego oraz maksymalizacji stóp zwrotu Grupa TAURON dywersyfikuje portfel wytwórczy, odpowiednio dobierając poszczególne rodzaje technologii (ograniczenie ryzyka długoterminowego wynikającego z decyzji inwestycyjnych) oraz wypracowuje efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii (ograniczenie ryzyka średnio- i krótkoterminowego wynikającego z aktywności handlowej). Polityka ta umożliwia ograniczenie zmienności wyniku poprzez zarządzanie portfelem aktywów i kontrolę limitów ryzyka.

Efektywna strategia zabezpieczeń obejmuje całość działań w łańcuchu wartości Grupy, począwszy od zabezpieczenia zakładanego wolumenu dostaw paliwa z posiadanych źródeł, a skończywszy na pokryciu określonego wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym z własnych jednostek wytwórczych. Prowadzona polityka gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie posiadanych aktywów w Obszarze Wytwarzanie poprzez zapewnianie dostaw paliwa i utrzymywanie jego ceny na akceptowalnym poziomie.

W 2014 r. spółka kontynuowała działalność w zakresie promowania i rozwoju strategicznych technologii energetycznych oraz przygotowania rozwoju energetyki jądrowej. Spółka była zaangażowana w prace o charakterze badawczo-rozwojowym, dofinansowane zarówno ze źródeł krajowych (np. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), jak i międzynarodowych (np. Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy).

W ramach realizacji tego celu Grupa TAURON skupia swoje działania na poprawie efektywności organizacji i jakości oferowanych usług, centralizacji funkcji wsparcia oraz zapewnieniu narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim. Budowa efektywnej organizacji związana jest z zapewnieniem odpowiedniej struktury zatrudnienia, wzrostu kompetencji poprzez wdrażanie odpowiednich procesów związanych z rozwojem pracowników, w tym zarządzania przez cele, co wpływa na budowanie organizacji zorientowanej na klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Działania przeprowadzone w 2014 r. obejmowały kontynuację wdrożenia docelowej struktury organizacyjnej oraz dokończenie integracji funkcji ogólnokorporacyjnych, przede wszystkim w obszarach rachunkowości i obsługi informatycznej. W Obszarach Sprzedaż i Obsługa Klienta prowadzono liczne działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług i wzrostu poziomu zadowolenia klientów, między innymi poprzez ujednolicenie procesów, standaryzację dokumentów, udostępnienie zdalnego kanału e-BOK. Zakończono centralizację systemów billingowych dla klientów biznesowych, kontynuowano centralizację systemów billingowych dla klientów masowych. W dalszym ciągu prowadzono centralizację obsługi procesów finansowo-księgowych oraz obsługi informatycznej.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.