Ład korporacyjny

lad_korpo

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego. Ład korporacyjny stanowi całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie spółki: akcjonariuszy, zarządu, rady nadzorczej, pracowników, klientów, dostawców.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania w myśl reguły comply or explain (stosuj lub wyjaśnij), spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie zasad określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w sposób trwały lub incydentalny. Raporty dotyczące zasad ładu korporacyjnego są publikowane analogicznie jak raporty bieżące oraz umieszczane na stronie internetowej spółki.

Potwierdzeniem wysokich standardów w zakresie ładu korporacyjnego było zaliczenie w 2013 r. spółki TAURON Polska Energia w skład RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

W 2014 r. spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (Dobre Praktyki). Dokument ten zawiera również zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie spółka zdecydowała się dobrowolnie. Dobre Praktyki zostały przyjęte do stosowania przez Zarząd spółki.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk, którym podlega spółka oraz na których stosowanie spółka mogła się zdecydować dobrowolnie, jest opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.corp-gov.gpw.pl).

W 2014 r. spółka nie stosowała jedynie zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1)  transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2)  dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

2 stycznia 2013 r. spółka przekazała za pośrednictwem systemu EBI (Elektroniczna Baza Informacji) raport bieżący nr 1/2013, zawierający informację o niestosowaniu ww. zasady ładu korporacyjnego, z uwagi na fakt, iż treść Statutu spółki nie zawiera postanowień umożliwiających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w myśl postanowień Ksh.

Aby umożliwić stosowanie ww. zasady, Zarząd spółki wystąpił z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki, proponując zapisy umożliwiające udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności: transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Obradujące w dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki nie podjęło ww. uchwały. W związku z powyższym również w 2014 r. spółka nie stosowała zasady zawartej w Rozdziale IV pkt 10 Dobrych Praktyk oraz rekomendacji zawartej w Rozdziale I pkt 12 Dobrych Praktyk.

Pozostałe zasady wyszczególnione w Rozdziałach II, III i IV Dobrych Praktyk były przez spółkę stosowane. W okresie od dnia dopuszczenia akcji spółki do publicznego obrotu do dnia 31 grudnia 2014 r. nie stwierdzono przypadków naruszenia przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

Dążąc do realizacji rekomendacji I.5 Dobrych Praktyk, w spółce jest stosowana Polityka wynagrodzeń Członków organów nadzorujących i zarządzających wraz z opisem zasad jej ustalania w TAURON Polska Energia S.A. (Polityka Wynagrodzeń), uwzględniająca zalecenia KE z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z dnia 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Polityka ta określa cele i zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce, z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów, jak również stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej spółki. Polityka Wynagrodzeń ma na celu między innymi:

1)  zapewnienie motywacyjnego i spójnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

2)  powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych,

3)  kształtowanie wysokości wynagradzania członków organów korporacyjnych spółki w powiązaniu z realizowaniem postawionych zadań.

Zgodnie z rekomendacją I.9 Dobrych Praktyk, GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, aby zapewniali zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. W spółce członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, zgodnie z postanowieniami Statutu przez Walne Zgromadzenie i Skarb Państwa – w ramach uprawnień osobistych, członkowie Zarządu natomiast przez Radę Nadzorczą. Obowiązujące w spółce w tym zakresie zasady nie wprowadzają ograniczeń co do możliwości udziału w organach spółki lub postępowaniach kwalifikacyjnych ze względu na płeć. Jednocześnie realizując wymóg określony w Rozdziale II pkt 1 ppkt 2a) Dobrych Praktyk, spółka w IV kwartale 2014 r. zamieściła na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej TAURON, w okresie ostatnich 2 lat.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.