Komitety

W związku z rozpoczęciem w dniu 15 maja 2014 r. IV wspólnej kadencji Rady Nadzorczej spółki oraz powołaniem jej członków przez Skarb Państwa oraz Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w dniu 2 czerwca 2014 r. powołała Komitet Audytu spośród jej członków.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
1. Agnieszka Woś Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Michał Michalewski Członek Komitetu Audytu
3. Jacek Szyke Członek Komitetu Audytu
4. Maciej Tybura Członek Komitetu Audytu

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili następujący członkowie: Marcin Majeranowski (Przewodniczący), Leszek Koziorowski, Jacek Kuciński i Jacek Szyke.

W dniu 2 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała następujących członków Komitetu Audytu: Michała Michalewskiego, Jacka Szyke i Agnieszkę Woś. W tym samym dniu Komitet Audytu wybrał ze swego grona Przewodniczącą Komitetu Audytu w osobie Agnieszki Woś.

W związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2014 r. nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 28 października 2014 r. powołała do składu Komitetu Audytu Macieja Tyburę.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Zadania i kompetencje Komitetu Audytu

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Audytu
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2. monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez spółkę,
3. monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
4. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
5. monitorowanie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez nich usług innych niż rewizja finansowa,
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

 

Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.

W związku z rozpoczęciem w dniu 15 maja 2014 r. IV wspólnej kadencji Rady Nadzorczej spółki oraz powołaniem jej członków przez Skarb Państwa oraz Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w dniu 2 czerwca 2014 r. powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń spośród jej członków.

 

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. Antoni Tajduś Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
2. Andrzej Gorgol Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
3. Leszek Koziorowski Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
4. Marek Ściążko Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzili następujący członkowie: Antoni Tajduś (Przewodniczący), Jacek Kuciński, Marek Ściążko i Agnieszka Trzaskalska.

W dniu 2 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała następujących członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń: Andrzeja Gorgola, Michała Michalewskiego, Marka Ściążko oraz Antoniego Tajdusia. W tym samym dniu Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wybrał ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w osobie Antoniego Tajdusia.

W związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2014 r. nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 28 października 2014 r. powołała do składu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Leszka Koziorowskiego.

W dniu 28 października 2014 r. Michał Michalewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

Zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. rekomendowanie Radzie Nadzorczej procedury przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków Zarządu Spółki,
2. ocena kandydatur na członków Zarządu oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii w tym zakresie,
3. rekomendowanie Radzie Nadzorczej formy oraz treści umów zawieranych z członkami Zarządu,
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
5. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności zawieszenia członka Zarządu z ważnych powodów,
6. rekomendowanie Radzie Nadzorczej konieczności delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, wraz z propozycją wynagrodzenia.

 

Szczegółowy opis działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w minionym roku obrotowym zawarty jest
w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie Walne Zgromadzenie oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.

 

W związku z rozpoczęciem w dniu 15 maja 2014 r. IV wspólnej kadencji Rady Nadzorczej spółki oraz powołaniem jej członków przez Skarb Państwa oraz Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w dniu 2 czerwca 2014 r. powołała Komitet Strategii spośród jej członków.

Skład Komitetu Strategii na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. Jacek Szyke Przewodniczący Komitetu Strategii
2. Maciej Koński Członek Komitetu Strategii
3. Michał Michalewski Członek Komitetu Strategii
4. Marek Ściążko Członek Komitetu Strategii

 

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Strategii

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w skład Komitetu Strategii wchodzili następujący członkowie: Jacek Szyke (Przewodniczący), Jacek Kuciński, Marek Ściążko, Agnieszka Trzaskalska, Rafał Wardziński.

W związku z odwołaniem przez Skarb Państwa w dniu 22 stycznia 2014 r. Rafała Wardzińskiego ze składu Rady Nadzorczej skład osobowy Komitetu Strategii uległ zmniejszeniu do 4 osób.

W dniu 2 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza powołała następujących członków Komitetu Strategii: Michała Michalewskiego, Jacka Szyke oraz Marka Ściążko. W tym samym dniu Komitetu Strategii wybrał ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Strategii w osobie Jacka Szyke.

W związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 września 2014 r. nowych członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 28 października 2014 r. powołała do składu Komitetu Strategii Macieja Końskiego.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie miały miejsca inne zmiany w składzie Komitetu Strategii.

Zadania i kompetencje Komitetu Strategii

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Strategii według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Sprawy wymagające uchwały Komitetu Strategii
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień publikacji Raportu Rocznego za 2014 r.
1. ocena Strategii Korporacyjnej oraz przedstawianie wyników tej oceny Radzie Nadzorczej,
2. rekomendowanie Radzie Nadzorczej zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich,
3. ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji strategicznych na kształt aktywów spółki,
4. monitorowanie realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
5. ocena działań dotyczących dysponowania istotnymi aktywami spółki,
6. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd.

 

Szczegółowy opis działalności Komitetu Strategii w minionym roku obrotowym zawarty jest w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej składanym corocznie Walnemu Zgromadzeniu oraz publikowanym na stronie internetowej spółki.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.