Kalendarium 2014

Najważniejsze wydarzenia w Grupie TAURON w 2014 r.

styczeń, luty

Połączenie TAURON Ekoenergia ze spółkami MEGAWAT MARSZEWO i BELS INVESTMENT.

Podział TAURON Wytwarzanie poprzez wydzielenie z jego struktur ZEC Bielsko-Biała oraz przeniesienie jego aktywów do TAURON Ciepło.

Przeniesienie na spółkę własności akcji TAURON Wydobycie należących do Kompanii Węglowej.

Zmiana nazwy spółki Południowy Koncern Węglowy S.A. na TAURON Wydobycie S.A.

Rozpoczęcie II etapu prac w projekcie obejmującym modernizację systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź.

marzec, kwiecień

Powołanie zarządu TAURON na czwartą, wspólną kadencję.

Podpisanie przez TAURON oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) listu intencyjnego w sprawie finansowania budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza (TAURON Wytwarzanie).

Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z PSE umowy na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, w której znajdą się dwa bloki Elektrowni Siersza oraz jeden blok Elektrowni Stalowa Wola.

Wmurowanie w ZW Tychy aktu erekcyjnego pod budowę bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 86 MWt.

Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z GAZ-SYSTEM umowy dotyczącej przyłączenia do sieci przesyłowej jednostki parowo-gazowej o mocy 413 MW, która powstanie na terenie Elektrowni Łagisza.

Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z konsorcjum RAFAKO-MOSTOSTAL umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.

maj, czerwiec

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON uchwały o przeznaczeniu 332 984 384,86 zł na dywidendę.

Rozpoczęcie w TAURON Wydobycie projektu pogłębiania szybu „Janina VI” w ramach realizowanego projektu „Zwiększenie zdolności produkcyjnych TAURON Wydobycie poprzez budowę poziomu 800 m”.

Przyjęcie zaktualizowanej „Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2023".

Podpisanie przez TAURON, PGE, ENEA i ENERGA listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących badań i rozwoju.

lipiec, sierpień

Zawarcie przez TAURON oraz 22 instytucje, w tym: 18 uczelni, 2 instytuty oraz 2 przedsiębiorstwa, umowy konsorcjum powołującej do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego dla TAURON Sprzedaż.

Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

Zawarcie przez TAURON i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) umowy kredytowej o wartości 295 mln zł na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej oraz dystrybucji energii.

Uzyskanie przez TAURON 100 proc. bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym spółek: TAURON Wytwarzanie, TAURON Wydobycie i KW Czatkowice.

Zawarcie przez spółki Grupy TAURON i spółki Grupy ArcelorMittal umowy wspólników o powołaniu wspólnego podmiotu TAMEH Holding do realizacji przedsięwzięcia z zakresu energetyki przemysłowej.

Zawarcie przez TAURON Ciepło i Control Process umowy na budowę trzech kotłów olejowo-gazowych o łącznej mocy ok. 114 MWt w ZW Katowice.

Rozpoczęcie montażu kotła na budowie bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt w ZW Tychy.

wrzesień, październik

Zawarcie przez PGE, TAURON, ENEA, KGHM umowy na realizację wspólnego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 000 MW.

Uruchomienie procedury mającej na celu rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów w ZW Nowa.

Inauguracja budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji obejmującej realizację wspólnego przedsięwzięcia z zakresu energetyki jądrowej przez PGE, TAURON, ENEA, KGHM w ramach spółki PGE EJ1.

Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowego ratingu spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

listopad, grudzień

Wyemitowanie przez TAURON na rynku krajowym pięcioletnich obligacji o wartości 1,75 mld zł.

Podpisanie przez TAURON Ekoenergia umowy na budowę II etapu Farmy Wiatrowej Marszewo o mocy 18 MW.

Przekazanie przez TAURON Wytwarzanie placu budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na terenie Elektrowni Jaworzno III.

Rejestracja Podatkowej Grupy Kapitałowej utworzonej na lata 2015–2017 przez TAURON oraz kluczowe spółki Grupy TAURON.

Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie koncentracji polegającej na realizacji wspólnego przedsięwzięcia przez TAURON oraz ArcelorMittal z zakresu energetyki w ramach spółki TAMEH Holding.

Wyemitowanie na rynku niemieckim przez TAURON Sweden Energy piętnastoletnich obligacji imiennych o wartości 168 mln euro.

Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla TAURON Dystrybucja oraz taryfy dla sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla TAURON Sprzedaż.

Zakończenie przez TAURON Ciepło modernizacji sieci ciepłowniczej dla gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.