CSR

W 2011 r., uznając, że komunikacja działań CSR jest szczególnie istotna w przypadku spółek giełdowych, w Strategii Korporacyjnej określona została potrzeba opracowania i wdrożenia (w ramach integracji funkcji PR) strategii CSR na poziomie spółki i Grupy TAURON.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest bezpośrednio związana ze wszystkimi obszarami działalności Grupy TAURON. Systematyzuje zarówno podejście do CSR, jak i metodologię oceny efektywności podejmowanych działań w oparciu o wskaźniki Global Reporting Initiative (Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza).

W związku z tym w 2012 r. została opracowana Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, czyli Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2012–2015 z perspektywą do roku 2020. U podstaw jej zapisów leżą cele strategiczne wyznaczone przez Strategię Korporacyjną oraz strategie poszczególnych Obszarów Biznesowych.

Strategia zrównoważonego rozwoju wskazuje dwa kierunki wiodące:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  • zorientowanie na klienta

oraz trzy kierunki wspierające:

  • zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji
  • ochrona środowiska w łańcuchu wartości
  • zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym

W 2014 r. został opublikowany drugi raport zrównoważonego rozwoju, w którym przedstawione zostały działania podjęte przez Grupę TAURON w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w 2013 r., a także dane podsumowujące realizację celów zaplanowanych w strategii zrównoważonego rozwoju do 2015 r. Raport został opracowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania – GRI G.4, co zostało potwierdzone uzyskaną certyfikacją – GRI Materiality Matters’ Check. Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.

0010Spółka przeszła także audyt w związku z przystąpieniem do RESPECT Index – indeksu Giełdy Papierów Wartościowych, w skład którego wchodzą spółki działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. TAURON po raz drugi uzyskał pozytywny wynik i znalazł się w tym zestawieniu. Jednym z kierunków strategii zrównoważonego rozwoju jest zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym. Cele z niego wynikające są realizowane między innymi poprzez działalność Fundacji TAURON, która pozwala na jeszcze bardziej efektywną realizację celów CSR w zakresie troski o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i działań na rzecz dobra publicznego.

W 2014 r. Fundacja TAURON i spółka zrealizowały w oparciu o wolontariat pracowniczy dziesiątą, jubileuszową edycję akcji „Domy Pozytywnej Energii”, skierowanej do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, której głównym celem jest poprawa warunków życia dzieci z domów dziecka. Akcja objęła swym zasięgiem wszystkie placówki na terenie działania Grupy TAURON. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 70 placówek, mających w sumie niemal 2100 podopiecznych.

W 2014 r. Fundacja kontynuowała także projekt „Bohaterowie z dnia na dzień”, którego celem jest budowanie świadomości na temat dawstwa szpiku kostnego oraz zwiększanie liczby jego potencjalnych dawców. Wolontariusze Fundacji TAURON zorganizowali kilkanaście akcji informacyjnych oraz dni dawcy szpiku kostnego w spółkach Grupy TAURON i podczas wydarzeń sponsorowanych przez TAURON, w wyniku których zarejestrowanych zostało 1975 potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Grupa TAURON, działając na obszarze południowej Polski, ma wiodącą pozycję w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii. Uwarunkowania te sprawiają, że zakres działań prowadzonych na rzecz społeczności, w których funkcjonują spółki Grupy TAURON, jest bardzo szeroki. Wspieranych jest wiele projektów ważnych dla mieszkańców regionów Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Małopolski i Podkarpacia.

TAURON prowadzi między innymi współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, której celem jest wzrost bezpieczeństwa w górach. Spółka jest partnerem strategicznym projektu, aktywnie uczestnicząc zarówno w jego letniej, jak i zimowej edycji. W 2014 r. TAURON rozpoczął również współpracę ze Stowarzyszeniem Siemacha – jedną z wiodących w kraju organizacji pozarządowych ukierunkowanych na realizację projektów z obszarów wychowania, sportu i terapii, świadcząc systemową pomoc dzieciom i młodzieży. W ramach współpracy TAURON objął patronatem działalność sportową stowarzyszenia, zyskując tytuł TAURON – sportowy partner Siemachy. W 2014 r. wspierane były takie projekty, jak Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM, Juliada 2014 czy Pływam z TAURONEM.

Na uwagę zasługują także działania spółek Grupy TAURON. W 2014 r. kontynuowana była kampania Bezpieczniki TAURONA. Jej odsłona realizowana przez spółkę TAURON Sprzedaż była poświęcona podnoszeniu świadomości klientów na temat rynku energii, szczególnie celem ochrony przed działaniami nieuczciwych sprzedawców. Z kolei część projektu poświęconą edukacji dzieci i młodzieży prowadziła spółka TAURON Dystrybucja, ucząc zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej. Została też uruchomiona nowa odsłona kampanii „Bezpieczniki TAURONA”.

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.