Obszary biznesowe

Grupa TAURON jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym kluczową pozycję w obszarach dystrybucji, sprzedaży i wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach biznesowych:

Obszar Wydobycie obejmuje wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie, w skład którego wchodzą dwa zakłady górnicze – Janina i Sobieski.

Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność na obszarze górniczym o powierzchni 62,3 km2. Roboty górnicze prowadzone są obecnie na trzech pokładach 118, 119/2 i 201/1, a w przyszłości do eksploatacji trafią również pokłady 203/3, 203/4 oraz 207. Mając na względzie warunki zalegania złoża oraz stan jego rozpoznania, szacuje się, że efektywna baza zasobowa zapewni stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia przez ok. 80–100 lat.

Zakład Górniczy Sobieski prowadzi działalność na obszarze górniczym o powierzchni 59 km2. Eksploatacja odbywa się w pokładach 207, 209, 304/2 i prowadzona jest wyłącznie systemem ścianowym z zawałem stropu. Wybieranie złoża prowadzi się w przedziale wysokości 1,9–4,8 m. Długość ścian osiąga 300 m. Zasobność złoża zakładu pozwala – w oparciu o przyjęty model produkcyjny – na prowadzenie działalności produkcyjnej przez okres około 50 lat. Z obecnym obszarem górniczym graniczą pola eksploatacyjne, na których prowadzone są prace badawcze i które mogą być miejscem perspektywicznej eksploatacji.

Wchodzące w skład TAURON Wydobycie zakłady górnicze dysponują zasobami węgla energetycznego stanowiącymi 20 proc. łącznych krajowych zasobów tego surowca.

Więcej informacji na temat Obszaru Wydobycie znajduje się na stronie: http://www.tauron-wydobycie.pl/

 

Obszar Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych, jak również w procesie spalania i współspalania biomasy. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie.

TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Spółka dysponuje 4 506 MW zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 1 283 MW osiągalnej mocy cieplnej. W skład TAURON Wytwarzanie wchodzi pięć elektrowni: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Stalowa Wola.

Więcej informacji na temat Obszaru Wytwarzanie znajduje się na stronie: http://www.tauron-wytwarzanie.pl/Strony/start.aspx

 

Obszar Ciepło obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła, a w mniejszym zakresie także innych produktów rynku energetycznego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Ciepło. W ramach spółki działają elektrociepłownie w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz szereg ciepłowni lokalnych. Łączna osiągalna moc cieplna instalacji wynosi 1 282 MW, a zainstalowana moc elektryczna 281 MW.

Długość sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło wynosi 1 050 km, a liczba osób korzystających z ciepła sieciowego dostarczanego przez TAURON przekracza 700 tys.

Więcej informacji na temat Obszaru Ciepło znajduje się na stronie: http://www.tauron-cieplo.pl/Strony/start.aspx

 

Obszar Odnawialne Źródła Energii obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Ekonergia. Spółka eksploatuje 35 elektrowni wodnych zlokalizowanych na południu Polski oraz 4 parki wiatrowe na Pomorzu i Opolszczyźnie. Łączna moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi 140 MW, a elektrowni wiatrowych 183 MW.

Więcej informacji na temat Obszaru OZE znajduje się na stronie: http://www.tauron-ekoenergia.pl/Strony/start.aspx

Obszar Dystrybucja obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych na terenie południowej Polski. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja oraz TAURON Dystrybucja Serwis.

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Dystrybuuje 47,9 TWh energii elektrycznej na obszarze 58 tys. km2, co stanowi prawie jedną piątą powierzchni Polski. Za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej TAURON energia elektryczna trafia do ok. 5,4 mln klientów.

Więcej informacji na temat Obszaru Dystrybucja znajduje się na stronie: http://www.tauron-dystrybucja.pl/Strony/start.aspx

 

Obszar Sprzedaż obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, handel hurtowy energią elektryczną, a także obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz paliwami. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez: TAURON Polska Energia, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE oraz TAURON Czech Energy. TAURON prowadzi sprzedaż energii na terenie całej Polski oraz – w mniejszej skali – na rynku czeskim i słowackim.

Więcej informacji na temat Obszaru Sprzedaż znajduje się na stronie: http://www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/spolki-grupy/tauron-sprzedaz/Strony/tauron-sprzedaz.aspx

 

Obszar Obsługa Klienta obejmuje obsługę klientów zarówno w zakresie sprzedaży, jak i dostarczania energii, a także świadczenie usług wsparcia dla spółek Grupy TAURON w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz teleinformatyki. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez spółkę TAURON Obsługa Klienta.

Więcej informacji na temat Obszaru Obsługa Klienta znajduje się na stronie: http://www.tauron-pe.pl/tauron/grupa-tauron/spolki-grupy/tauron-obsluga-klienta/Strony/tauron-obsluga-klienta.aspx

 

Obszar Pozostałe obejmuje działalność w zakresie produkcji sorbentów i wydobycia kamienia (w tym kamienia wapiennego) na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa. W ramach Obszaru dokonywany jest również obrót energią elektryczną i produktami pochodnymi.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.