Czynniki kluczowe dla rozwoju Grupy

Najistotniejszy wpływ na działalność Grupy TAURON wywierają następujące czynniki:

 • Sytuacja makroekonomiczna, w tym zmiany stóp procentowych, kursów walutowych i innych wskaźników, które mają bezpośredni wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań Grupy,
 • Otoczenie polityczne, szczególnie w Polsce oraz na poziomie Unii Europejskiej, w tym stanowiska i decyzje instytucji i urzędów administracji państwowej, np.: Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej,
 • Sytuacja w sektorze elektroenergetycznym, w tym aktywność i działania konkurencji na rynku energetycznym,
 • Przywrócenie systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji („czerwone” i „żółte” certyfikaty),
 • Warunki geologiczno-górnicze wydobycia węgla kamiennego,
 • Liczba uprawnień do emisji CO2 przyznanych nieodpłatnie po 2013 r., a także ceny nabywanych uprawnień,
 • Zmiany w regulacjach dotyczących sektora energetycznego, w tym: prawa energetycznego,  podatkowego, handlowego, ochrony środowiska,
 • Zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozostałe produkty rynku energetycznego, w tym zmiany wynikające z sezonowości i warunków pogodowych,
 • Ceny energii elektrycznej i paliw,
 • Decyzje URE, w tym decyzje dotyczące taryf dla sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych oraz dla dystrybucji energii elektrycznej i ciepła,
 • Wymagania w zakresie ochrony środowiska,
 • Postęp naukowo-techniczny.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.