Ceny energii i produktów powiązanych

W 2014 r. w Polsce wyraźnie wzrosły ceny na hurtowym rynku energii. Główną przyczyną wzrostu było wprowadzenie elementów rynku mocy w postaci płatności dla wytwórców energii za utrzymywanie Operacyjnej Rezerwy Mocy, brak wystarczających możliwości importu tańszej energii z krajów ościennych oraz międzyoperatorska wymiana międzysystemowa prowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w celu utrzymania stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dodatkowo na wzrost cen energii miały wpływ warunki pogodowe, które nie sprzyjały generacji energii ze źródeł wodnych i wiatrowych. Średnia cena na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii w 2014 r. wyniosła 179,86 zł/MWh wobec 153,82 zł/MWh rok wcześniej.

Odmienne tendencje cenowe miały miejsce w ubiegłym roku w krajach ościennych. Znaczący spadek cen węgla energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych, a także coraz większa podaż energii ze źródeł odnawialnych, przyczyniły się do spadku cen energii elektrycznej w pozostałych krajach Europy. W Niemczech źródła odnawialne pokryły w 2014 r. ok. 27 proc. zapotrzebowania na energię, które według wstępnych szacunków w stosunku do 2013 r. spadło o prawie 5 proc.

Wspomniana przecena na rynkach surowców spowodowała, że za baryłkę ropy Brent płacono pod koniec 2014 r. tylko ok. 57 USD, podczas gdy w połowie czerwca 2014 r. kosztowała ok. 115 USD. Średnio w 2014 r. baryłka ropy kosztowała 99,45 USD, czyli o ok. 9,25 USD mniej niż w 2013 r. Rynek węgla energetycznego z uwagi na dużą nadpodaż odnotował w 2014 r. obniżenie cen. Kontrakty roczne CIF ARA Y-15 na koniec grudnia 2014 r. spadły do 66,58 USD/Mg w stosunku do cen z początku 2014 r., które kształtowały się na poziomie 86,70 USD/Mg.

W 2014 r. na rynku uprawnień do emisji CO2 zaobserwowano tendencje wzrostowe. Wpływ na wzrost cen miały prace Komisji Europejskiej zmierzające do modyfikacji Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2.

W lutym 2014 r. za sprawą akceptacji przez Komisję Europejską tzw. przyspieszonej ścieżki backloadingu pozwalającej na wycofanie jeszcze w tym samym roku 400 mln uprawnień ich cena wzrosła do ponad 7 EUR/Mg CO2 wobec 3 EUR/Mg CO2 rok wcześniej. Po ponownym spadku cen uprawnień do poziomów 4,50–5,00 EUR/Mg CO2 w połowie 2014 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Mechanizmu Rezerwy Stabilizacyjnej. Głównym zadaniem tego systemu będzie płynna regulacja liczby uprawnień na rynku poprzez coroczne przenoszenie maksymalnie 12 proc. nadwyżki uprawnień do rezerwy, aż osiągnie ona mniej niż 833 mln. W sytuacji, gdy powyższa rezerwa spadnie poniżej 400 mln, system ma możliwość wprowadzenia na rynek 100 mln uprawnień w ciągu danego roku. Szacuje się, że mechanizm spowoduje wzrost ceny uprawnień o ok. 15–20 EUR/Mg CO2.

Należy również dodać, że 2014 rok był przełomowy pod względem długoterminowych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 23 października 2014 r. przywódcy państw członkowskich uzgodnili nowe cele klimatyczne do 2030 r. Kraje Unii zobowiązały się do 40-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r. Informacja ta wywarła znaczny wpływ na popyt na rynku uprawnień do emisji CO2.

Pod koniec 2014 r. cena kontraktów EUA osiągnęła poziom ok. 7 EUR/Mg CO2, a średnia cena uprawnień w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 5,96 EUR/Mg CO2 i była wyższa w stosunku do 2013 r. prawie o 1,50 EUR (+32 proc.).

Rok 2014 przyniósł znaczące zmiany na rynku praw majątkowych, związane głównie ze zmianami w regulacjach prawnych dla jednostek kogeneracyjnych.

Średnia cena zielonych certyfikatów (prawa majątkowe dla energii z OZE) w 2014 r. wyniosła 186,53 zł/MWh i była o 15,35 zł wyższa niż w 2013 r. Od połowy 2014 r., w związku z nowelizacją Prawa energetycznego powrócił obowiązek umarzania praw majątkowych potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji węglowej oraz gazowej.

Żółte certyfikaty (prawa majątkowe dla energii wyprodukowanej w kogeneracji gazowej) zaczęto sprzedawać dopiero pod koniec lipca 2014 r. za cenę 101,14 zł/MWh. Do końca 2014 r. ich cena osiągnęła poziom ponad 106 zł/MWh. Natomiast prawa majątkowe dla energii wyprodukowanej w kogeneracji węglowej (czerwone certyfikaty) zaczęto sprzedawać od połowy sierpnia 2014 r. za cenę 10,50 zł/MWh, która do końca 2014 r. pozostawała w przedziale od 10,35 zł/MWh do 10,53 zł/MWh. Do obowiązku umorzenia zaliczone mają być tylko prawa majątkowe przyznawane za produkcję w drugim półroczu 2014 r.

Dla praw majątkowych stanowiących potwierdzenie produkcji energii podczas spalania metanu (fioletowe certyfikaty) obowiązek umorzenia obejmował certyfikaty za produkcję w całym 2014 r. Cena tych praw w maju 2014 r. pozostawała na bardzo niskim poziomie ok. 20 zł/MWh. Jednakże już w  czerwcu ceny wzrosły do prawie 59 zł/MWh, a do końca 2014 r. osiągnęły poziom 61,5 zł/MWh.

 

Rodzaj certyfikatu Cena na koniec grudnia 2014 r. (zł/MWh) Cena na koniec grudnia 2013 r. (zł/MWh) Zmiana  Średnia cena w 2014 r. (zł/MWh)
OZE (zielony) 153,02 194,67 -21,40% 186,53
Kogeneracja węglowa (czerwony) 10,55 0,85 1141,18% 10,48
Kogeneracja gazowa (żółty) 106,52 44,44 139,69% 105,62
Metan (fioletowy) 67,63 59,4 13,86% 59,66
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.