41. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych, w tym: 342 118 569 654
Podatek akcyzowy 45 640 70 783
Podatek VAT 37 772 211 588
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 164 780 163 942
Podatek dochodowy od osób fizycznych 47 696 48 381
Opłaty za korzystanie ze środowiska 43 629 61 607
Podatek od nieruchomości 8 459
Pozostałe 2 601 4 894
Pozostałe zobowiązania niefinansowe, w tym: 277 571 245 160
Wpłaty kontrahentów dot. przyszłych okresów, w tym: 266 053 244 650
     przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 26 100 34 085
     nadpłaty od klientów 224 510 192 457
     inne 15 443 18 108
Pozostałe 11 518 510
Razem 619 689 814 814
PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.