38.2. Rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Programy dobrowolnych odejść w segmentach operacyjnych
Wytwarzanie Odnawialne źródła energii Dystrybucja Ciepło Obsługa Klienta Razem
Bilans otwarcia 28 109 17 584 678 8 182 54 553
Utworzenie 26 557 975 16 742 1 168 45 442
Rozwiązanie (3 454) (3 454)
Wykorzystanie (16 774) (12 090) (1 846) (2 959) (33 669)
Bilans zamknięcia 37 892 975 22 236 1 769 62 872
Rezerwy krótkoterminowe 25 466 975 22 236 1 769 50 446
Rezerwy długoterminowe 12 426 12 426

  

 Rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Programy dobrowolnych odejść w segmentach operacyjnych
Wytwarzanie Dystrybucja Ciepło Obsługa Klienta Razem
Bilans otwarcia 47 396 23 211 9 549 80 156
Utworzenie 8 628 14 370 678 23 676
Rozwiązanie
Wykorzystanie (27 915) (19 997) (1 367) (49 279)
Bilans zamknięcia 28 109 17 584 678 8 182 54 553
Rezerwy krótkoterminowe 14 904 17 584 678 8 182 41 348
Rezerwy długoterminowe 13 205 13 205

 

W Grupie prowadzone są programy dobrowolnych odejść („PDO”), z czego najistotniejsze koszty generują segmenty Wytwarzanie i Dystrybucja:

  • W segmencie Wytwarzanie kontynuowane jest Porozumienie w sprawie Obniżenia Kosztów Pracy zawarte w dniu 28 marca 2012 r. W roku 2014 miało miejsce wykorzystanie rezerwy na kwotę 16 774 tysięcy złotych oraz utworzenie rezerwy w związku z odwróceniem dyskonta w wysokości 837 tysięcy złotych oraz aktualizacją szacunku rezerwy na kwotę 25 720 tysięcy złotych. Aktualizacja szacunku rezerwy wynikała głównie z wprowadzonego w dniu 30 grudnia 2014 r. nowego Programu Obniżenia Kosztów Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla osób pracujących w Oddziale Blachownia, wydzielonym do TAMEH POLSKA Sp. z o.o. w grudniu 2014 r.
  • W segmencie Dystrybucja w roku 2014 kontynuowano programy dobrowolnych odejść wprowadzone w latach wcześniejszych. W 2014 r. z tytułu tych programów wypłacono łącznie świadczenia w wysokości 11 640 tysięcy złotych.

    W dniu 18 listopada 2014 r. w TAURON Dystrybucja S.A. ogłoszona została kolejna edycja Programów Dobrowolnych Odejść. Na jej potrzeby zawiązana została rezerwa w kwocie 12 530 tysięcy złotych. Pracownicy mogą składać wnioski o skorzystanie z Programu Wcześniejszych Odejść Emerytalnych, Programu Odejść Przedemerytalnych oraz Programu Odejść Kompensacyjnych od 25 listopada 2014 r. do 15 marca 2015 r. W czwartym kwartale 2014 r. w ramach kolejnej edycji Programów Dobrowolnych Odejść wypłacono jednorazowe odprawy pieniężne na sumę 278 tysięcy złotych.

    W pozostałych spółkach segmentu Dystrybucja w związku z uruchomieniem kolejnych programów utworzono rezerwę w wysokości 4 212 tysięcy złotych i  wypłacono świadczenia w wysokości 172 tysięcy złotych. Dodatkowo wynik Grupy został obciążony świadczeniami, które bezpośrednio obciążyły koszty w wysokości 1 249 tysięcy złotych.

 

PDF
close menu
List Prezesa Zarządu [45KB PDF]Otwórz
Opinia Audytora [143KB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. [3MB PDF]Otwórz
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. [2MB PDF]Otwórz
Raporty okresowe 2014 [5MB ZIP]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. [5MB PDF]Otwórz
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r. [13MB PDF]Otwórz
XLS
Dane Finansowe i Operacyjne [16MB XLSX]Otwórz
Podpowiedź
Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.